Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Rok 2020 w raporcie. Czy będzie wotum zaufania?

Rok 2020 w raporcie. Czy będzie wotum zaufania?

Władze Rudy Śląskiej opracowały „Raport o stanie miasta za 2020 rok”. Na ponad 550 stronach znalazły się najważniejsze dane dotyczące sytuacji rudzkiego samorządu oraz informacje o realizacji miejskich polityk, programów i strategii miasta. Raport trafił już do Rady Miasta, a dyskusja nad dokumentem odbędzie się podczas sesji 24 czerwca. Będzie ona zakończona głosowaniem nad udzieleniem lub nieudzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania. Podczas tego samego posiedzenia radni podejmować będą także uchwałę w sprawie absolutorium.

- To już trzeci raz, kiedy przygotowujemy taki raport. Choć w samej konstrukcji nie różni się bardzo od tych wcześniejszych, to jednak tegoroczny dokument w swojej zawartości jest zupełnie inny z jednego powodu – pandemii koronawirusa. Praktycznie w każdej dziedzinie życia w mieście odcisnęła ona swoje piętno. Co gorsza, w wielu przypadkach nie mieliśmy praktycznie żadnego wpływu na to, aby tych skutków uniknąć – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Raport składa się z czterech części (280 stron) oraz trzech załączników (273 strony).

W I części raportu zawarte zostały dane dotyczące pracy Prezydenta Miasta, urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z większościowym udziałem miasta. W ubiegłym roku prezydent miasta kontynuowała cykl spotkań z mieszkańcami w dzielnicach Rudy Śląskiej. Z uwagi na wybuch pandemii odbyły się tylko trzy takie spotkania, w których udział wzięło ok. 160 osób. Prezydent wraz ze swoimi zastępcami przyjmowała jednak mieszkańców indywidualnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego w siedzibie Urzędu Miasta. Grażyna Dziedzic przyjęła 105 osób, Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych spotkała się z 97 osobami, Zastępca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania przestrzennego przyjął 163 osoby, natomiast Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej 228 osób.

W tej części opracowania przedstawiona została także współpraca z Radą Miasta. W omawianym okresie radni złożyli 165 interpelacji i zapytań, z których 110 załatwiono pozytywnie, a na 58 odpisano negatywnie. W tym zakresie podjęto 89 działań. Kolejnym zagadnieniem opisanym w tej części raportu była współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i klubami sportowymi. W 2020 r. zadania publiczne realizowało 57 takich organizacji. Z powodu pandemii Covid-19 część zadań publicznych musiała ulec znaczącym korektom, a niektóre z nich mimo zawartych umów nie mogły być wykonane. Miasto ze swojego budżetu na ten cel przeznaczyło ponad 8 mln zł.

Druga część raportu dotyczy realizacji polityk, programów i strategii miasta. Omówiona została tam m.in. realizacja programów dotyczących: ochrony środowiska, opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ochrony przed hałasem, usuwania azbestu, ograniczenia niskiej emisji i gospodarki niskoemisyjnej, a także planu adaptacji miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030.

Istotną pozycją tego fragmentu raportu są dane demograficzne. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. Ruda Śląska liczyła 136 423 mieszkańców. Niestety, ubiegły rok Ruda Śląska zakończyła ujemnym przyrostem naturalnym. W 2020 r. na świat przyszło 1 129 mieszkańców, natomiast zmarło 1 831 osób. W ten sposób bilans wyniósł -702. Dla porównania w 2019 r. różnica ta wyniosła -255. – Jest to wzrost zarejestrowanych zgonów o ponad 60 procent w stosunku do 2019 r. Większą śmiertelność w ubiegłym roku zaobserwowaliśmy także w całym województwie śląskim. Była ona najwyższa od 5 lat – wskazuje prezydent miasta.

Ponadto w drugiej części raportu znalazły się dane dotyczące oświaty. W roku szkolnym 2019/2020 w 81 rudzkich publicznych szkołach i przedszkolach w 955 oddziałach uczyło się łącznie 19 441 wychowanków, uczniów i słuchaczy. Zatrudnionych było 2 596 nauczycieli. 63 procent z nich to nauczyciele dyplomowani.

W innym rozdziale przedstawione zostały natomiast kwestie związane z pomocą społeczną. W 2020 r. objętych pomocą było 2 968 rodzin. To mniej niż w 2019 r., kiedy ich liczba przekraczała 3 100. O ponad 100 w ciągu roku zmniejszyła się natomiast liczba rodzin dotkniętych ubóstwem. W ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej było 1 268 takich rodzin. Pracownicy socjalni przeprowadzili z kolei w 2020 r. 6 241 wywiadów środowiskowych. Z lektury tego rozdziału można się także dowiedzieć, że w mieście w 234 rodzinach zastępczych opieką objętych było 409 dzieci.

Sporo uwagi poświęcono również sprawom związanym z miejskim zasobem mieszkaniowym. W 2020 r. w ramach planu remontów i napraw głównych zrealizowano roboty na kwotę ponad 0,5 mln zł. Z kolei na utrzymanie techniczne nieruchomości wydatkowano kwotę blisko 2,9 mln zł. Zrealizowano 10 zadań inwestycyjnych, dla których Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie ponad 4 mln zł. Na koniec ubiegłego roku na przydział mieszkania oczekiwało 621 osób. Dla porównania w 2019 r. liczba ta wyniosła 887, a w 2018 r. 1164. W 2020 r. z 722 do 534 zmniejszyła się liczba wyroków dotyczących przydziału mieszkania socjalnego.

W drugiej części raportu przedstawione zostały także kwestie związane m.in. z kulturą i sportem, a także z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. W zakres tej części raportu weszła jeszcze informacja o stanie mienia komunalnego gminy. W szczegółach zaś punkt ten został omówiony w jednym z załączników.

I tak w Rudzie Śląskiej gospodarowanie majątkiem odbywa się poprzez: 93 jednostki budżetowe, 10 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 1 samorządowy zakład budżetowy, 4 samorządowe instytucje kultury i 1 Powiatowy Urząd Pracy. Wartość majątku trwałego miasta wynosi blisko 1,4 mld zł. Miasto Ruda Śląska posiada udziały i akcje w 13 spółkach prawa handlowego. Wartość nominalna udziałów i akcji miasta w spółkach na koniec 2020 r. wyniosła 214,7 mln zł i była wyższa o 5,4 mln zł niż rok wcześniej. Z tytułu gospodarki nieruchomościami w ubiegłym roku miasto odnotowało ponad 50,6 mln zł wpływów, z czego prawie 9 mln zł ze sprzedaży nieruchomości.

W lektury załącznika poświęconego majątkowi miasta można się w szczegółach dowiedzieć, ile w mieście jest dróg, mostów, cmentarzy, pomników, czy ile kilometrów ma miejska sieć kanalizacyjna. Interesujące dane dotyczą także miejskiej zieleni. Okazuje się, że w Rudzie Śląskiej jest 58 ha zieleńców, skwerów i plant oraz blisko 40 ha terenów o charakterze parkowym.

W dalszej części opracowania (część III) zawarto informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego oraz realizacji uchwał Rady Miasta Ruda Śląska (część IV). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. radni podjęli 177 uchwał, z których 170 zostało przekazanych do wykonania Prezydentowi Miasta. - W odróżnieniu od dwóch poprzednich raportów, w tegorocznym podsumowaniu nie ma części dotyczącej finansów miasta. Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą określającą, jakie dane powinien zawierać raport miasta, część dotycząca finansów nie została ujęta. Wszystkie te informacje znajdują się jednak w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta za ubiegły rok i szczegółowo omawiane będą podczas dyskusji nad uchwałą absolutoryjną podczas tej samej sesji Rady Miasta – tłumaczy Grażyna Dziedzic. Warto dodać, że wykonanie budżetu Rudy Śląskiej uzyskało już pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Do raportu natomiast dołączone zostało obszerne sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030, a także sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

Cały dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=62325&idmp=2762&r=o

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter