Kir Żałobny

RIO pozytywnie o budżecie za 2018 r.

RIO pozytywnie o budżecie za 2018 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Rudy Śląskiej za 2018 r. Był on rekordowy jeśli chodzi o wydatki na inwestycje na przestrzeni ostatnich lat. Na ten cel w ubiegłym roku przeznaczono ponad 133 mln zł. To blisko 17 proc. wszystkich ubiegłorocznych wydatków ogółem. Te ostatnie w 2018 r. wyniosły 798,8 mln zł, natomiast dochody miasta 770,4 mln zł. Pomimo dużych wydatków na inwestycje, poziom zadłużenia miasta cały czas utrzymuje się na bezpiecznym i stabilnym poziomie. To efekt skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych. Wydana przez RIO opinia uruchamia teraz procedurę do podjęcia przez rudzkich radnych uchwały absolutoryjnej.

- To kolejny odpowiedzialny budżet, który zrealizowaliśmy. Dbamy o stabilność finansową miasta, zapewniając jego systematyczny rozwój. Dzięki skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej, nie musimy tak bardzo posiłkować się kredytami – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Niestety problemem jest ciągłe zarzucanie samorządów nowymi zadaniami, za którymi nie idą realne pieniądze. Do tego przekazywane subwencje i dotacje są niewystarczające, a kolejne pomysły strony rządowej rodzą skutki finansowe dla gmin – dodaje.

Z ponad 133 mln zł, jakie w ubiegłym roku miasto wydało na inwestycje, praktycznie połowa, bo przeszło 66,3 mln zł, pochodziła ze środków zewnętrznych. Również po stronie dochodów pieniądze unijne stanowiły istotną pozycję. W ubiegłym roku do budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu 54 mln zł. – Stawiamy na realizację tych inwestycji, gdzie albo już uzyskaliśmy dofinansowanie, albo wiemy, że możemy takie środki pozyskać – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.

Dzięki takiej strategii miasto w ubiegłym roku nie musiało uruchamiać całej zaplanowanej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. – W ten sposób deficyt zaplanowany w pierwotnie uchwalonym budżecie na 2018 r. z 64,7 mln zł spadł ostatecznie do 28,3 mln zł – informuje Ewa Guziel, skarbnik miasta. Zmniejszenie deficytu przełożyło się także na zmniejszenie planowanego zadłużenia. Jego wskaźnik, który pokazuje udział zobowiązań w dochodach ogółem, w 2018 r. wyniósł 35,02 proc. Jest on zatem wyższy jedynie o 2 proc. niż w 2017 r. - Pomimo dużych nakładów inwestycyjnych w ostatnich 4-5 latach wskaźnik zadłużenia nadal jest mniejszy od tego z 2011 r., kiedy dopiero szykowaliśmy się na nową perspektywę finansową. Warto jednak zauważyć, że wydatki inwestycyjne w tym czasie z 56 mln zł w 2011 r. wzrosły do 133 mln zł w 2018 r. – wylicza skarbnik miasta.

Niezwykle ważna w kontekście stabilności finansów miasta, szczególnie w perspektywie kolejnych lat, jest tzw. nadwyżka operacyjna. Jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi, a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi. W ubiegłym roku była ona dodatnia, na poziomie 42,2 mln zł. To najlepszy wynik w ostatnich latach. – Im większa nadwyżka, tym większe możliwości inwestycyjne miasta. Ma ona także wpływ na wskaźniki dopuszczalnego zadłużenia, które miasto musi wypełnić planując wydatki na kolejne lata – informuje Ewa Guziel.

Dobra sytuacja finansowa Rudy Śląskiej ma swoje odzwierciedlenie także w innych wskaźnikach dotyczących budżetu miasta. Przykładem może być wskaźnik samofinansowania, który w 2018 r. wyniósł 78,81 proc. i był wyższy od tego w 2017 r. o ponad 17 proc. - Wartość tego wskaźnika obrazuje stopień, w jakim miasto finansuje inwestycje ze środków własnych, czyli z nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych. Generalnie im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej przez miasto – tłumaczy skarbnik miasta.

Ubiegłoroczny budżet był drugim z rzędu, w którym zarówno wydatki, jak i dochody przekroczyły 700 mln zł. Rosnące z roku na rok dochody budżetowe sprawiają, że miasto może bezpiecznie realizować zadania zapisane w budżecie po stronie wydatkowej. Przypomnijmy, że w 2012 r. dochody Rudy Śląskiej wynosiły 544,4 mln zł, w 2017 r. było to już 700,9 mln zł, natomiast w zeszłym ponad 770,3 mln zł. Jeśli chodzi o wydatki, to w 2018 r. zamknęły się one kwotą 798,7 mln zł i były wyższe od tych w 2017 r. o blisko 56 mln zł.

W ubiegłym roku tradycyjnie najwięcej przeznaczono na oświatę – była to kwota blisko 245,9 mln zł, czyli o prawie 12 mln zł więcej niż w 2017 r. W dalszej kolejności środki przeznaczono na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 207 mln zł oraz na transport i łączność – ponad 91,6 mln zł.

Na inwestycje w ubiegłym roku miasto przeznaczyło 133,9 mln zł. To najwięcej w ostatnich latach. 35,7 mln zł z tej sumy przeznaczono na dalszą budowę trasy N-S. Ponad 8,1 mln zł przeznaczono na rewitalizację zabytkowego dworca Chebziu i jego adaptację pod siedzibę biblioteki, 6,4 mln zł przeznaczono na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wolności, Magazynowej i Brańskiego. Na przebudowę ul. Piastowskiej wydano 5,9 mln zł. Prawie 4 mln zł wydatkowano na budowę mieszkań komunalnych przy ul. Bytomskiej/Stromej w Orzegowie, natomiast 3,6 mln zł na budowę Traktu Rudzkiego. Ponadto w ubiegłym roku 12 mln zł przeznaczono na remonty. Najwięcej na infrastrukturę drogową – 4,1 mln zł oraz gospodarkę mieszkaniową – prawie 4 mln zł. Zadłużenie miasta na koniec 2018 r. wyniosło 269,7 mln zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w przesłanej do rudzkiego urzędu pozytywnej opinii podkreśliła, że przygotowane przez władze Rudy Śląskiej sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok jest kompletne. Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za 2018 r. jest jednym z dokumentów, który rozpatruje Komisja Rewizyjna Rady Miasta podczas prac nad wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla prezydenta miasta. Wniosek taki komisja musi przedstawić do 15 czerwca br.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter