Kir Żałobny

RIO pozytywnie zaopiniowała budżet

RIO pozytywnie zaopiniowała budżet

Ponad 109 mln zł chcą wydać na inwestycje w przyszłym roku władze Rudy Śląskiej. Najwięcej z nich ma dotyczyć budowy dróg. Szczegółowy plan inwestycyjny został zawarty w projekcie budżetu na 2016 rok. Właśnie otrzymał on pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Izba pozytywnie odniosła się też do planowanego zadłużenia i deficytu miasta. Budżet muszą jeszcze zatwierdzić rudzcy radni. Sesja w tej sprawie odbędzie się 29 grudnia br.

Regionalna Izba Obrachunkowa poddała analizie projekt uchwały budżetowej na 2016 r., a także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przygotowane projekty są, zdaniem RIO, kompletne i opracowane zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. Izba w swoim orzeczeniu odniosła się również do planowanego w projekcie przyszłorocznego budżetu deficytu, który wynieść ma 67,6 mln zł. Co ważne, w orzeczeniu można przeczytać, że przy planowaniu budżetu na 2016 r. spełniony został wymagany wskaźnik dotyczący zadłużenia.

W przyszłym roku władze miasta zamierzają zaciągnąć kredyt w wysokości 88 mln zł. Ma on pochodzić z Europejskiego Banku Inwestycyjnego /EBI/. – Będzie to pierwsza transza ponad 300 milionowego kredytu, który przeznaczony ma być na inwestycje w latach 2016 – 2019. Pieniądze te są niezwykle ważne w kontekście nowego rozdania unijnych funduszy na lata 2014 - 2020. Za chwilę wejdziemy w okres ich intensyfikacji i z pewnością dojdzie do sytuacji, że w jednym momencie równolegle będziemy musieli finansować kilkanaście inwestycji. Na to muszą być pieniądze – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic

Kredyt z EBI w całości przeznaczony zostanie na inwestycje, a te w przyszłym roku pochłoną ogółem ponad 109 mln zł. Najwięcej, bo aż 61,2 mln zł, będzie miasto kosztowała budowa dróg. – W przyszłym roku będziemy kontynuowali budowę II odcinka trasy N-S oraz chcemy rozpocząć budowę kolejnego od ulicy Bukowej do ulicy Kokota. Na ten cel przeznaczymy 36,8 mln zł, czyli jedną trzecią wszystkich wydatków inwestycyjnych – wylicza prezydent Grażyna Dziedzic.

Oprócz budowy trasy N-S w przyszłym roku z większych inwestycji drogowych ma się rozpocząć budowa ronda przy ul. Wolności w rejonie ul. Brańskiego i Magazynowej, przebudowa przepustu przy ul. Piastowskiej w rejonie ul. Sobieskiego oraz budowa drogi pomiędzy ul. Kingi i ul. Na Piaski. Ponadto przebudowane zostaną kolejne drogi gruntowe, m.in. ul. Młyńska i Odrzańska oraz powstaną kolejne miejsca parkingowe. – Nowe parkingi wybudowane zostaną przy ul. Niedzieli, Gwareckiej, na osiedlu Gierałtowskiego, wzdłuż ul. Chrobrego. Dodatkowo utwardzona zostanie nawierzchnia parkingu przy ul. Planty Kowalskiego – informuje Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów.

Kolejną pozycję na liście inwestycji zajmują te dotyczące infrastruktury oświatowej. W przyszłym roku na ten cel władze Rudy Śląskiej przeznaczyć chcą ponad 20,5 mln zł. Środki te w większości przeznaczone mają zostać na termomodernizację kolejnych placówek oświatowych, ponadto kontynuowana będzie budowa sali gimnastycznej przy SP nr 14. Ponad 10 mln zł przeznaczonych ma zostać z kolei na inwestycje z zakresu kultury fizycznej. 3 mln zł kosztować ma budowa boiska lekkoatletycznego, natomiast za 1,2 mln zł powstanie zespół boisk w parku Strzelnica. Ponadto w mieście planuje się budowę trzech kolejnych torów do pumptracku.

W przyszłym roku w mieście za ponad 1,5 mln zł opracowane zostaną dokumentacje modernizacji oświetlenia ulicznego niektórych ulic w mieście. 1 mln zł kosztować będzie adaptacja pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby Muzeum Miejskiego. W 2016 roku w Rudzie Śląskiej będą też wykonywane inwestycje, o które wnioskowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Na ten cel przeznaczono 2,6 mln zł.

Istotną pozycję w projekcie budżetu miasta stanowią wydatki na remonty. – Są one traktowane jako wydatki bieżące, choć tak naprawdę dotyczą zadań, które mają charakter inwestycyjny - wyjaśnia Ewa Guziel, skarbnik miasta. Ogółem na remonty miasto zamierza w przyszłym roku przeznaczyć 19,1 mln zł. Najwięcej środków pochłoną remonty dróg /9,4 mln zł/, remonty miejskiego zasobu mieszkaniowego /5,3 mln zł/ oraz remonty infrastruktury oświatowej /2,3 mln zł/.

Ogółem wydatki Rudy Śląskiej w 2016 roku mają się zamknąć w kwocie 628,2 mln zł, natomiast dochody prognozowane są poziomie 560,5 mln zł. Na inwestycje władze Rudy Śląskiej przeznaczyć mają zamiar 109 mln zł. To ponad 17 proc. wydatków samorządowych. W przyszłym roku władze Rudy Śląskiej będą musiały także spłacić zadłużenie z lat poprzednich. - Będzie to kwota ponad 20,7 mln zł. Dodatkowo 7,2 mln zł będzie kosztowała obsługa zadłużenia. W budżecie trzeba było zabezpieczyć również środki na poręczenia w kwocie 8,2 mln zł – wylicza Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Przypomnijmy, że dochody budżetu miasta na 2015 rok według stanu na dzień 17 grudnia br. wynoszą 607,1 mln zł, natomiast wydatki 627,9 mln zł.

Zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową projekt budżetu miasta poddany zostanie pod obrady Rady Miasta. Sesja budżetowa zaplanowana została na 29 grudnia br.

Projekt budżetu

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter