Header decorative image
Kir Żałobny

RIO negatywnie o uchwale absolutoryjnej

RIO negatywnie o uchwale absolutoryjnej

Uchwała Rady Miasta o nieudzieleniu prezydent Grażynie Dziedzic absolutorium z wykonania budżetu nie uzyskała wymaganej ustawą bezwzględnej większości głosów - uważa Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Dziś do Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej wpłynęła uchwała Izby w tej sprawie. V Skład Orzekający RIO wydaje w niej negatywną opinię w sprawie uchwały Rady Miasta o nieudzieleniu absolutorium prezydent Rudy Śląskiej.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach po zapoznaniu się z wydrukiem z elektronicznego głosowania uchwały absolutoryjnej oraz nagraniami video z przebiegu sesji uznała, że za jej przyjęciem głosowało 12 radnych, czyli do wymaganej bezwzględnej większości zabrakło 1 głosu. Zdaniem RIO przewodniczący rady Jarosław Wieszołek nie miał prawa przyjąć oświadczenia jednego z radnych, który tuż po wyświetleniu wyników głosowania oświadczył, że się pomylił – zamiast głosować za, nacisnął guzik przeciw.

Takiej możliwości nie przewiduje regulamin Rady Miasta. Regulamin ten jasno określa w jaki sposób odbywa się głosowanie i brak jest w nim zapisów, które regulowałyby tryb dokonywania poprawek w wyniku głosowania przez osobę prowadzącą obrady. Regulamin rady miasta nie wskazuje, aby oświadczenie radnego o pomyłce w głosowaniu stanowiło podstawę do takiej zmiany – czytamy w uzasadnieniu uchwały RIO. Tym samym Izba uznała, że przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska nie miał prawa dokonywać zmian w wyniku głosowania. To dlatego skład orzekający RIO uznał, że uchwała o nieudzieleniu absolutorium prezydent miasta za rok 2012 nie uzyskała wymaganej ustawą bezwzględnej większości głosów. Uchwała składu orzekającego RIO nie jest prawomocna. Radzie Miasta przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium RIO w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.

- Od początku zwracaliśmy uwagę na to, że w tym przypadku przewodniczący Rady Miasta naruszył ustawę o samorządzie powiatowym, dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy uchwałę RIO podkreślił wiceprezydent Michał Pierończyk. Władze miasta wytknęły Radzie Miasta więcej przypadków naruszenia prawa oraz procedury jego stanowienia.

Uchwała o nieudzieleniu absolutorium prezydent Rudy Śląskiej z wykonania budżetu miasta w 2012 roku, od początku była uchwalana w kontrowersyjnych okolicznościach. Przypomnijmy, że Rada debatowała nad nią dopiero 2 lipca br., choć ustawa o finansach publicznych wyraźnie stanowi, że uchwały absolutoryjne powinny być przyjęte do 30 czerwca. Rada Miasta w Rudzie Śląskiej nie dotrzymała tego terminu z powodu bojkotu czerwcowej sesji  /26 czerwca br./ przez radnych opozycji, którzy z powodu wyjazdu dwóch radnych nie dysponowali w tym dniu wystarczającą liczbą głosów do podjęcia uchwały o nieudzieleniu absolutorium prezydent miasta.

O tym, czy RIO uwzględni zastrzeżenia rudzkiego magistratu co do sposobu i trybu przyjmowania przez Radę Miasta nie tylko uchwały absolutoryjnej, ale również uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta, dowiemy się w najbliższy czwartek, tj. 25 lipca br. W tym dniu na kolejnym posiedzeniu zbierze się kolegium RIO, które prowadzi postępowanie w stosunku do obu uchwał.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter