Kir Żałobny

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Rada Miasta uchwaliła kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów. Mają one zastosowanie w przypadku, gdy rodzice chcą zapisać dziecko do szkoły poza obwodem, a liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc w wybranej placówce. Nabór z zastosowaniem odpowiednich kryteriów będzie dotyczył też dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy.

Jeżeli rodzice zdecydują, że dziecko pójdzie do szkoły podstawowej bądź gimnazjum obwodowego, to wówczas wystarczy, że złożą w szkole zgłoszenie. – Apelujemy do rodziców, żeby zgłaszali dzieci jak najszybciej. Im szybciej rodzice zapiszą swoje dzieci do szkoły, tym sprawniej przebiega rekrutacja - podkreśla Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta Miasta Ruda Śląska.

Rekrutacja do podstawówek

W Rudzie Śląskiej na składanie odpowiednich dokumentów i podań kandydaci mają czas od 14 kwietnia do 10 maja 2016 r.

Na przyjęcie do pierwszej klasy w szkole podstawowej poza obwodem  wpływa m.in. to, czy rodzeństwo kandydata już uczęszcza do tej placówki (16 pkt), bądź przedszkola znajdującego się w obwodzie wybranej szkoły (8 pkt). O przyjęciu będzie decydowało również to, czy rodzice pracują w pobliżu szkoły, do której chcą posłać dziecko (4 pkt), bądź też, czy mieszkają tam osoby, które wspomagają rodziców w opiece nad dzieckiem (2 pkt).

Na weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata określonych kryteriów  komisja rekrutacyjna będzie miała czas do 13 maja. 19 maja komisja ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kolejnym krokiem w rekrutacji jest potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia. Ma na to czas do 23 maja. 25 maja szkoły będą musiały ogłosić listę osób przyjętych i nieprzyjętych. Po tym terminie, jeżeli w szkole będą jeszcze wolne miejsca, dyrektor placówki może ogłosić postępowanie uzupełniające, które rozpocznie się 30 maja.

Rekrutacja do gimnazjów

Inne kryteria zostały natomiast określone przy rekrutacji do gimnazjów. O przyjęciu do placówki będą decydowały oceny na świadectwie z podstawowych przedmiotów i języka obcego oraz wynik sprawdzianu szóstoklasisty. W rekrutacji będą liczyły się również osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz fakt, że  rodzeństwo kandydata jest już uczniem wybranego gimnazjum bądź zespołu szkół, w którym to gimnazjum się mieści. Na wynik naboru będzie wpływało też to, czy  jeden z rodziców pracuje w obwodzie wybranego gimnazjum. Punkty zostaną przyznane również rodzicom samotnie wychowującym dziecko. - Terminy rekrutacji do gimnazjów zostaną podane do końca stycznia. Określa je Kurator Oświaty – wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty UM.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzona będzie w sposób tradycyjny. Oznacza to, że w tym przypadku nie będzie możliwości elektronicznego „składania papierów”.

Rekrutacja do przedszkoli

Nabór do miejskich przedszkoli rozpocznie się 10 marca. Podobnie jak w roku ubiegłym będzie on prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego. - W naborze elektronicznym będą brały udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, muszą jedynie złożyć odpowiednią deklarację – wyjaśnia  Aleksandra Piecko. Jeśli natomiast rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, muszą wypełnić deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, a ich dziecko będzie uczestniczyło w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą pobrać wniosek w każdym przedszkolu, wypełnić go odręcznie i złożyć w wybranej placówce. - O przyjęciu dziecka do przedszkola nie będzie decydować kolejność zgłoszeń – podkreśla Aleksandra Piecko. – Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do przedszkola oraz harmonogram dostępne będą w każdej placówce już w lutym – dodaje.

Tak, jak w latach poprzednich, przy naborze dzieci do rudzkich przedszkoli publicznych będą obowiązywać ustalone kryteria. – Przede wszystkim decyduje liczba punktów kryterium ustawowego. Brane będzie pod uwagę pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność kandydata, rodzica bądź rodzeństwa.  Istotne będzie również to, czy rodzic samotnie wychowuje dziecko oraz czy dziecko objęte jest pieczą zastępczą – wylicza naczelnik Wydziału Oświaty.

- W przypadku równorzędnych wyników na I etapie postępowania rekrutacyjnego, na II etapie brane będą pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta – dodaje Aleksandra Piecko. Do najwyżej punktowanych kryteriów drugiego etapu należy podleganie kandydata obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i posiadanie prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W Rudzie Śląskiej jest 29 miejskich przedszkoli, ale nabór do tych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach odbywać się będzie jedynie na wolne miejsca. Rozpocznie się on od 10 marca. Jeżeli placówka będzie dysponowała jeszcze wolnymi miejscami, to odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Obowiązek szkolny od 7 lat

Po zmianach wprowadzonych w ustawie o systemie oświaty przyjętej pod koniec grudnia obowiązek szkolny dotyczy siedmiolatków, ale zgodnie z nowymi przepisami sześciolatki będą mogły, na wniosek rodzica rozpocząć wcześniej naukę w szkole. – Dzieci pięcioletnie przechodzą właśnie w przedszkolach roczne przygotowanie do szkoły. Nasze placówki i nauczyciele są doskonale przygotowani do nauczania sześciolatków, nie ma więc poważniejszego powodu, dla którego dzieci miałyby kolejny rok spędzić w przedszkolu – mówi naczelnik Piecko.

Należy też wziąć pod uwagę fakt, że czym więcej dzieci, które miały teraz rozpocząć naukę w szkole, zostanie w przedszkolach, tym mniej miejsc zostanie dla dzieci młodszych. – W 2015 roku prowadząc rekrutację dzieci do przedszkola posiadaliśmy ponad 1800 wolnych miejsc. Skorzystały z nich trzylatki oraz 2,5 roczne dzieci. Jeżeli wszystkie dzieci sześcioletnie zostaną w przedszkolach, to będziemy mogli zaoferować zaledwie 500 wolnych miejsc – tłumaczy Aleksandra Piecko.

Obecnie w rudzkich podstawówkach funkcjonują 92 oddziały klas pierwszych. Według danych Wydziału Oświaty 1 września 2016 naukę w szkole powinno rozpocząć 213 dzieci siedmioletnich, którym w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami został odroczony obowiązek szkolny w 2015 r.

Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska.

Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w  postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli  oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym.

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter