Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Rekrutacja do projektu „Rudzki nauczyciel – sprawny badacz”

Rekrutacja do projektu „Rudzki nauczyciel – sprawny badacz”

1 września rozpoczęła się rekrutacja nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli do pracy w sieciach współpracy i samokształcenia w projekcie pn. „Rudzki nauczyciel – sprawny badacz” realizowanym w ramach Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska. Działania zaplanowane w projekcie finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Szkoły w sieci to metoda współpracy i samokształcenia, umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Uczestnicy sieci, czyli dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, pedagodzy oraz psychologowie szkolni z placówek zgłoszonych w roku ubiegłym do udziału w projekcie, będą brać udział w spotkaniach, natomiast bieżący kontakt oraz gromadzenie zasobów umożliwi im platforma cyfrowa. Działania związane z pracami sieci współpracy i samokształcenia będą prowadzone do 30 czerwca 2015 roku.

W naszym mieście utworzone zostaną cztery sieci współpracy i samokształcenia:
sieć dyrektorów szkół i przedszkoli,
sieć nauczycieli humanistów,
• sieć nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
sieć nauczycieli wychowawców.
Pracami każdej sieci kierować będzie koordynator sieci, którego zadaniem jest między innymi:
przygotowanie planu działania sieci współpracy i samokształcenia zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników,
organizacja minimum 2 spotkań w semestrze,
moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej,
• zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci, które będą udostępniane wszystkim zainteresowanym osobom.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Rudzie Śląskiej poprzez stworzenie w 20 szkołach i 2 przedszkolach w okresie do lipca 2015 roku planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Działania w ramach projektu skierowane są do 20 szkół dla dzieci i młodzieży, w tym: 6 szkół podstawowych, 8 gimnazjów, 2 liceów ogólnokształcących, 2 techników i 2 zasadniczych szkół zawodowych oraz 2 przedszkoli zatrudniających minimum 5 nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
Projekt Miasta Ruda Śląska „Rudzki nauczyciel – sprawny badacz” jest jednym z krajowych projektów pilotażowych nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkół i przedszkoli, wypracowanego w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Podejmowane w ramach projektów powiatowych działania są tematycznie powiązane z tymi obszarami edukacji, które w ostatnich latach objęte zostały istotnymi zmianami.

Rekrutacja do sieci współpracy i samokształcenia potrwa do 12 września 2014 r. Zainteresowane uczestnictwem w sieciach osoby zobowiązane są złożyć deklarację udziału zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami:
- osoby, które rozpoczęły udział w projekcie w roku szkolnym 2013/2014 załączają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- osoby, które nie uczestniczyły w pierwszym roku trwania projektu, składają wraz z deklaracją udziału w pracach sieci wszystkie wymagane załączniki do Regulaminu (zał. nr 2, 3, 4, 5).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Wydziale Oświaty przy ul. Jadwigi Markowej 22, pok. 3. Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale Oświaty, tel. 32 2449000 wew. 8610.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter