Kir Żałobny

Rekrutacja do rudzkich przedszkoli

Rekrutacja do rudzkich przedszkoli

23 marca w Rudzie Śląskiej ruszy rekrutacja do przedszkoli. Na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki rodzice mają czas do 6 kwietnia. Jeżeli dziecko jest już wychowankiem przedszkola i będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu, to opiekunowie od 9 marca muszą złożyć odpowiednią deklarację. Powinni to zrobić do 13 marca.

- Rodzice, którzy chcą zapewnić swojemu dziecku miejsce w przedszkolu, z pewnością je znajdą – zapewnia wiceprezydent Anna Krzysteczko. - Może jednak nie być to placówka położona najbliżej adresu zamieszkania, bowiem w przypadku przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja – dodaje.

Nabór do miejskich przedszkoli będzie trwał od 23 marca do 6 kwietnia br. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie on prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego. - W naborze elektronicznym będą brały udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, muszą jedynie złożyć odpowiednią deklarację. Mają na to czas do 13 marca – wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Jeśli natomiast rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, muszą wypełnić deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, a ich dziecko będzie uczestniczyło w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Co ważne, w przypadku nieprzyjęcia dziecka do innej placówki, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. - We wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola, według preferencji – tłumaczy Aleksandra Piecko. Należy pamiętać aby, wydruk wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów wskazanych we wniosku złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Dla osób niemających dostępu do internetu wzory wniosków są dostępne w każdym przedszkolu. - O przyjęciu dziecka do placówki nie będzie decydować kolejność zgłoszeń – podkreśla. - Niezłożenie w terminie od 23 marca do 6 kwietnia wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji – dodaje.

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do przedszkola dostępne są w każdej placówce.

Tak jak w latach poprzednich, przy naborze dzieci do rudzkich przedszkoli publicznych będą obowiązywać ustalone kryteria. – Przede wszystkim decyduje liczba punktów kryteriów ustawowych. Brane będzie pod uwagę pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność kandydata, rodzica bądź rodzeństwa. Istotne będzie również to, czy rodzic samotnie wychowuje dziecko oraz czy dziecko objęte jest pieczą zastępczą – wylicza naczelnik Wydziału Oświaty.

– W przypadku równorzędnych wyników na I etapie postępowania rekrutacyjnego, na II etapie brane będą pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta – dodaje Aleksandra Piecko. Do najwyżej punktowanych kryteriów drugiego etapu należy praca obojga rodziców lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko (16 pkt), uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tej samej placówki, w której o miejsce ubiega się kandydat lub do szkoły podstawowej znajdującej się w tym samym obiekcie lub powiązanej organizacyjnie z wybranym przedszkolem (8 pkt).

22 kwietnia, po weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki. Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane, rodzic będzie musiał złożyć w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Ma na to czas do 27 kwietnia. W tym celu rodzic powinien udać się do dyrektora przedszkola i podpisać potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

30 kwietnia zostanie podana do wiadomości publicznej lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji w przedszkolach będą jeszcze wolne miejsca, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Ewentualna rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 1 czerwca.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

W roku szkolnym 2020/2021 dzieci w wieku 3 - 5 lat (urodzone w latach 2015 - 2017) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Natomiast dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2014 r.) są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Co za tym idzie, rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe w Rudzie Śląskiej.

W przypadku wolnych miejsc, wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dzieci które ukończyły 2,5 roku. Będzie je mógł przyjąć dyrektor na wolne miejsca od września 2020 r.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter