Header decorative image
Kir Żałobny

Realizacja wypłat dodatku osłonowego

Realizacja wypłat dodatku osłonowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej informuje, że do tej pory wpłynęło ponad 5,5 tys. wniosków o wypłatę dodatku osłonowego, natomiast wsparciem objętych zostało już 3 665 mieszkańców Rudy Śląskiej. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła ponad 1,1 mln zł. Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym stanowi to pierwszą ratę przyznanego dodatku, druga rata zostanie zrealizowana w późniejszym terminie.

W ramach wprowadzonej przez Rząd Tarczy Antyinflacyjnej od 4 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizowane jest w Rudzie Śląskiej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przypominamy, że aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku, gdyż wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać w formie tradycyjnej (osobiście w siedzibie MOPS-u lub za pośrednictwem Poczty Polskiej) bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej ePUAP – wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym profilem zaufanym.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku osłonowego:

  • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu osiągniętego w roku 2020 roku nie przekracza kwoty 2 100 zł,
  • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu osiągniętego w roku 2020 roku nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę.

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy przysługuje jednorazowo za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w następującej wysokości:

  • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych składających się co najmniej z 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i wynosi:

  • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ponadto informujemy, iż osoby ubiegające się o podwyższoną kwotę dodatku osłonowego, w związku z posiadaniem źródła ogrzewania zasilanego węglem lub paliwami węglopochodnymi,
które na dzień rozpatrywania wniosku nie mają zgłoszonego lokalu mieszkalnego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków(CEEB), mają ustalone prawo do dodatku osłonowego w kwocie podstawowej. Natomiast po uzyskaniu informacji o zgłoszeniu źródła ciepła zasilanego węglem lub paliwami węglopochodnymi do CEEB, kwota przysługującego dodatku zostanie zmieniona i nadpłacona.

Takie rozwiązanie zostało wprowadzone z myślą o mieszkańcach miasta, do których program ten został skierowany, czyli o osobach o niskich dochodach dla których istotne było jak najszybsze uzyskanie świadczenia.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter