Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Raport złożony. Jak ocenią go radni?

Raport złożony. Jak ocenią go radni?
Władze Rudy Śląskiej przedłożyły dziś radnym "Raport o stanie miasta za 2019 rok". Dokument liczy prawie 400 stron, do których dochodzi jeszcze niemal 340 stron załączników. Nad tym obszernym opracowaniem przeprowadzona zostanie debata, w której - po spełnieniu określonych warunków - głos będą mogli zabrać także mieszkańcy. Po dyskusji podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania, a następnie o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium. Sesja w tej sprawie ma się odbyć pod koniec sierpnia br.

- Opracowany przez nas raport to kompendium wiedzy, które zawiera zestawienie najważniejszych danych o sytuacji w rudzkim samorządzie w 2019 roku – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. - Dokument powstał na podstawie informacji przygotowanych przez wydziały Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne. Nie stanowi on oceny poszczególnych działań, ale pokazuje w czytelny sposób fakty, tak aby to mieszkańcy mogli sobie sami wyrobić opinię o stanie naszego miasta. Raport to swego rodzaju sprawozdanie z pracy rudzkiego samorządu, którego zadania są bardzo szerokie – od edukacji, przez inwestycje, kulturę po sport i rekreację - wyjaśnia.

Raport składa się z pięciu części (377 stron) oraz dwóch załączników (335 stron).

Część I dotyczy ogólnej informacji o stanie finansów miasta. Można się z niej dowiedzieć, że dochody ogółem zostały wykonane w kwocie ponad 835,7 mln zł (98% planu), dochody bieżące wyniosły niemal 780,8 mln zł (99% planu), a dochody majątkowe 55 mln zł (85% planu). - Niewykonane dochody majątkowe stanowią w przeważającej części dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, które w związku z trwającą procedurą rozliczeniową wpłyną do budżetu w następnym roku – tłumaczy Grażyna Dziedzic.

Poziom wykonanych dochodów z roku na rok wzrasta. W roku 2019 były one wyższe o ponad 65,3 mln zł niż w roku 2018.

Jeżeli chodzi natomiast o wydatki, to ogółem w 2019 r. wyniosły one ponad 824,5 mln zł (95% planu), z czego wydatki bieżące to prawie 720,3 mln zł (96% planu), a wydatki majątkowe niemal 104,3 mln zł (88,37% planu).

W stosunku do poprzedniego okresu wydatki w roku 2019 były większe o prawie 25,8 mln zł, w tym wydatki na wynagrodzenia wzrosły o kwotę niemal 15,6 mln zł (najwięcej w dziale oświata, edukacja i wychowanie).

Co ważne, w 2019 roku miasto osiągnęło nadwyżkę operacyjną w wysokości ponad 60,5 mln zł, tym samym spełniony został wymóg ustawy o finansach publicznych, który nakazuje, by wydatki bieżące nie przewyższały dochodów bieżących. - To najwyższy wynik operacyjny od 2014 roku – podkreśla prezydent Dziedzic.

Oprócz ogólnych wyliczeń w zakresie dochodów i wydatków w opracowaniu zawarto również informacje dotyczycące tego, w jaki sposób na finanse gminy wpływają realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne. - Szczególny nacisk kładziemy na te projekty, które mają wpływ na ograniczenie wydatków bieżących. Przykładem tego mogą być inwestycje z zakresu termomodernizacji budynków i wymiany oświetlenia, co w dłuższej perspektywie czasowej powinno zmniejszyć wydatki na energię i ogrzewanie. Jednak efekt ten może zostać zakłócony przez rosnące ceny mediów – zaznacza Grażyna Dziedzic.

Wpływ inwestycji na dochody miasta Ruda Śląska można zobrazować za pomocą tego, w jaki sposób zmieniły się podstawy opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości. - Inwestujemy m.in. w infrastrukturę drogową, dzięki czemu stajemy się atrakcyjnym miejscem dla prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego powodu coraz więcej firm decyduje się na przeniesienie swojej siedziby do naszego miasta. Z kolei poprzez inwestowanie w nowe obiekty sportowo-rekreacyjne stajemy się dobrym miejscem do zamieszkania, a to procentuje powstawaniem nowych budynków mieszkalnych. Wszystko to sprawia, że rosną podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości, a w konsekwencji wzrastają dochody do budżetu – tłumaczy prezydent Rudy Śląskiej.

Dla przykładu warto podać, że podstawa opodatkowania w zakresie budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła o 28 tys. m2, zaś powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła o 1 mln m2, co ma przełożenie na wzrost dochodów w tym zakresie o niemal 2,8 mln zł. Natomiast podstawa opodatkowania w zakresie budynków mieszkalnych wykazywanych przez osoby fizyczne wzrosła o 74 tys. m2, a w zakresie wykazywanych przez nie gruntów pozostałych o 214 tys. m2 i z tego tytułu dochody wzrosły o niemal 257 tys. zł. – Te liczby dobitnie świadczą o tym, że Ruda Śląska się rozwija – uważa Grażyna Dziedzic.

W II części raportu można znaleźć dane dotyczące pracy Prezydenta Miasta, urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z większościowym udziałem miasta. Dowiadujemy się stamtąd m.in. o tym, że w 2019 roku Prezydent Miasta przyjęła w siedzibie magistratu 278 mieszkańców. Z kolei Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych przyjął ich 219, Zastępca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania przestrzennego - 304, a Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej - 444. Poza tym zorganizowano 16 ogólnodostępnych spotkań z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach miasta.

Autorzy opracowania zwrócili także uwagę na współpracę z Radą Miasta. W omawianym okresie radni złożyli 219 interpelacji i zapytań, z których 116 załatwiono pozytywnie, a na 103 odpisano negatywnie. W tym zakresie podjęto 149 działań.

Część III dotyczy realizacji polityk, programów i strategii miasta. Omówiona została tam m.in. realizacja programów dotyczących: ochrony środowiska, opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ochrony przed hałasem, usuwania azbestu, ograniczenia niskiej emisji oraz gospodarki niskoemisyjnej.

Poza tym ta część dokumentu zawiera dane dotyczące ludności miasta. – Zaobserwowaliśmy, że Ruda Śląska podlega tym samym trendom demograficznym, co pozostałe miasta Metropolii i całego województwa. W 2019 r. odnotowaliśmy spadek liczby ludności, analizy porównawcze wskazują jednak, iż sytuacja demograficzna miasta jest lepsza, niż w większości powiatów podregionu katowickiego – tłumaczy Grażyna Dziedzic. Dodajmy, że według stanu na 30 czerwca 2019 r. Ruda Śląska liczyła 137 624 mieszkańców, w tym 71 171 kobiet, a 66 453 mężczyzn.

Sytuację demograficzną miasta na koniec grudnia 2019 r. zilustrowano jeszcze liczbami dotyczącymi przyrostu naturalnego. W ubiegłym roku w Rudzie Ślaskiej był on ujemny i wynosił – 255, przy czym liczba osób urodzonych to 1 265, a liczba osób zmarłych to 1 520.

W zakres tej części raportu weszła jeszcze informacja o stanie mienia komunalnego gminy. Odnotowano przy tym, że gospodarowanie majątkiem odbywa się poprzez: 93 jednostki budżetowe, 10 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 1 samorządowy zakład budżetowy, 4 samorządowe instytucje kultury i 1 Powiatowy Urząd Pracy. Ponadto wskazano, że miasto Ruda Śląska posiada udziały i akcje w 13 spółkach prawa handlowego.

W dalszej części opracowania zawarto informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego (część IV) oraz realizacji uchwał Rady Miasta Ruda Śląska (część V). - W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. radni podjęli 281 uchwał, z których 274 zostały przekazane do wykonania Prezydentowi Miasta – mówi Grażyna Dziedzic.

Do raportu dołączone zostało obszerne sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030, a także sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

Cały dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: tutaj.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter