Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Raport gotowy. Radni zdecydują o wotum zaufania

Raport gotowy. Radni zdecydują o wotum zaufania

„Raport o stanie miasta za 2021 rok” - to kompendium wiedzy na temat sytuacji rudzkiego samorządu oraz obszerny zbiór informacji o realizowanych miejskich politykach, programach i strategii rozwoju miasta. Dokument ten został dziś przekazany do Rady Miasta, a już 23 czerwca będzie przedmiotem dyskusji podczas sesji rudzkich radnych. Wtedy też głosować będą oni nad udzieleniem lub nieudzieleniem prezydentowi miasta wotum zaufania. Podczas tego samego posiedzenia radni podejmować będą także uchwałę w sprawie absolutorium.

- To już czwarty raz, kiedy przygotowujemy taki dokument. Ubiegły rok, podobnie jak rok 2020, naznaczony był pandemią COVID-19. Swoje odzwierciedlenie znalazło to także w samym raporcie. Okazuje się, że w wielu aspektach funkcjonowania samorządu pandemia oraz wynikające z niej regulacje prawne wywarły ogromy wpływ na nasz samorząd – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Dotyczy to nie tylko samej demografii, ale i funkcjonowania służby zdrowia, oświaty, czy innych miejskich instytucji. To wszystko z kolei odbiło się też na finansach miasta – dodaje.

Sam raport składa się z czterech części (362 strony) oraz trzech załączników (317 stron).

W I części raportu zawarte zostały dane dotyczące pracy Prezydenta Miasta, urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z większościowym udziałem miasta. To tu znajdują się m.in. informacje o dostępności prezydenta miasta dla mieszkańców. I tak w ubiegłym roku prezydent wraz z zastępcami przyjęli ponad 800 mieszkańców, a kolejnych 300 wzięło udział w spotkaniach organizowanych w dzielnicach miasta. Na kolejnych stronach można przeczytać o współpracy rudzkiego samorządu w ramach różnych związków miast, a także o współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tej części raportu znajdują się również szczegółowe informacje o urzędzie miasta, jednostkach budżetowych, czy miejskich spółkach.

Druga część raportu obejmuje realizację polityk, programów i strategii miasta. Omówiona została tam m.in. realizacja programów dotyczących: ochrony środowiska, opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ochrony przed hałasem, usuwania azbestu, ograniczenia niskiej emisji i gospodarki niskoemisyjnej, a także planu adaptacji miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030. To tu znajdują się dane demograficzne. Według danych GUS na koniec czerwca 2021 r. w Rudzie Śląskiej mieszkało 135 695 osób. Od tej liczby różnią się dane meldunkowe. Z nich wynika, że na koniec 2021 r. w Rudzie Śląskiej zameldowanych było 125 334 osób, dla porównania na koniec 2020 r. liczba ta wynosiła 127 630.

W drugiej części raportu zawarte zostały także szczegółowe informacje z zakresu oświaty. W roku szkolnym 2020/2021 w Rudzie Śląskiej funkcjonowało 86 placówek oświatowych, w tym 29 przedszkoli i 30 szkół podstawowych. W publicznych szkołach i przedszkolach w 992 oddziałach uczyło się łącznie 19 449 wychowanków, uczniów i słuchaczy. W rudzkiej oświacie zatrudnionych było 2 755 nauczycieli. Prawie 65% z nich to nauczyciele dyplomowani. Inne dane znajdujące się w tej części raportu dotyczą m.in. pomocy społecznej, ochrony zdrowia, działalności miasta w zakresie kultury i sportu, bezpieczeństwa, czy gospodarki mieszkaniowej.

W dalszej części opracowania (część III) zawarto informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego oraz realizacji uchwał Rady Miasta Ruda Śląska (część IV).

Do raportu natomiast dołączone zostało obszerne sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030, a także sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Jednym z załączników jest także informacja o stanie mienia komunalnego. Z tych danych możemy się dowiedzieć, że miasto jest właścicielem ponad 14 400 działek o łącznej powierzchni blisko 2 500 ha, natomiast wartość całego majątku miasta to blisko 1,4 mld zł.

- Sam raport, choć często jest szczegółowy, to może być dobrym narzędziem do tego, aby pokazać mieszkańcom, jak wieloma sprawami zajmuje się samorząd. Stanowi też dobre źródło informacji na temat miasta i wielu dziedzin jego życia – wskazuje prezydent Dziedzic.

Raport będzie przedmiotem dyskusji radnych podczas czerwcowej sesji, po czym nastąpi głosowanie nad udzieleniem bądź nieudzieleniem prezydentowi miasta wotum zaufania. Przypomnijmy, że do tej pory rudzcy radni trzykrotnie podejmowali takie uchwały. W 2019 r. udzielili wotum zaufania, natomiast w 2020 r. większością głosów uchwała w sprawie wotum zaufania nie została podjęta, podobnie było rok temu. Co istotne, brak udzielenia wotum zaufania jednoznaczny jest z nieudzieleniem wotum zaufania. Ponadto, jeżeli prezydent miasta nie uzyska wotum zaufania dwa lata z rzędu, rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum. Co ciekawe, kiedy takie referendum zostanie zorganizowane, a przeciwko odwołaniu prezydenta miasta zostanie oddana więcej niż połowa ważnych głosów, wtedy oznacza to skrócenie kadencji Rady Miasta.

Raport o stanie miasta za 2021 r. dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter