Kir Żałobny

PUP wspiera bezrobotnych i pracodawców

PUP wspiera bezrobotnych i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej realizuje kolejne projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Na wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej mogą liczyć wszystkie osoby bezrobotne powyżej 18. roku życia. Organizowane są szkolenia - dla osób pomiędzy 18 a 29 rokiem życia, staże oraz prace interwencyjne - dla wszystkich grup wiekowych. Oferta skierowana jest do osób zarejestrowanych w PUP w Rudzie Śląskiej.

Rudzki PUP prowadzi rekrutację do kolejnych dwóch projektów: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (IV)” – dla osób bezrobotnych w wieku 18 - 29 lat oraz „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (IV)” – dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż.

W ramach projektów będą organizowane szkolenia, które pozwolą zdobyć lub zmienić zawód. Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą prowadzić doświadczeni fachowcy, a tematy szkoleń będą dostosowane zarówno do potrzeb uczestników projektu, jak i aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy. Ważne jednak, żeby dotyczyły zawodów deficytowych ujętych w „barometrze zawodów 2019”. Do tej pory największym powodzeniem cieszyły się szkolenia komputerowe obejmujące zakres zarówno podstawowy, jak i rozszerzony o obsługę kasy fiskalnej, podstawy kadr i płac, podstawy księgowości, a także szkolenia kosmetyczne. Popularne są również kursy z zakresu spawania, obsługi wózków widłowych czy też obsługi koparko-ładowarki. Zajęcia kończą się certyfikowanym egzaminem zewnętrznym, a każdy uczestnik szkolenia otrzymuje stypendium szkoleniowe.

- Dajemy okazję do poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów, co niesie korzyści zarówno osobom bezrobotnym, jak i pracodawcom – mówi Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. - Istotą oferowanych szkoleń jest przygotowanie do wykonywania pracy  na stanowisku zapewnionym w konkretnej firmie bądź instytucji - podkreśla. Niezbędne jest jednak dostarczenie od potencjalnego pracodawcy odpowiedniego oświadczenia, w którym zadeklaruje on zatrudnienie osoby bezrobotnej, jeśli ukończy ona niezbędne szkolenie.

Szansą na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego jest staż. Podczas uczestnictwa w stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w kwocie 1033,70 zł na rękę (1327,29 zł brutto), wypłacane przez urząd pracy, zaś pracodawca nie ponosi kosztów związanych z jego organizacją (koszt zarówno stypendium stażowego, jak i składek na ubezpieczenie społeczne pokrywa w całości PUP). Procedura pozyskania stażysty nie jest skomplikowana. Pracodawca składa w urzędzie pracy wniosek o zorganizowanie stażu, w którym wskazuje konkretne wymagania względem osoby, którą chce zatrudnić. Na tej podstawie, pracownicy rudzkiego PUP-u wyłaniają odpowiednich kandydatów. Po jego zaakceptowaniu oraz pozytywnej opinii wydanej przez medycynę pracy, podpisywana jest stosowna umowa. We wniosku stażowym pracodawca może również wskazać konkretnego kandydata na staż, jeśli posiada on wymagane kwalifikacje i spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie.

By ułatwić osobom bezrobotnym powrót na rynek pracy organizowane są również prace interwencyjne. – Dają one  szansę na zdobycie umiejętności i doświadczenia zawodowego na podstawie umowy o pracę – tłumaczy Iwona Woźniak-Bagińska. Prace interwencyjne muszą być realizowane na pełen etat, dlatego też pracownik otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie. W ramach tej formy zatrudnienia, pracodawca otrzymuje refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne osób nowozatrudnionych. Pracodawca składa w urzędzie pracy wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych, w którym wskazuje konkretne wymagania względem osoby, którą chce przyjąć. Po wyborze kandydata, jeśli decyzja w sprawie organizacji prac interwencyjnych jest pozytywna, pracodawca podpisuje umowę z urzędem. Podobnie jak w przypadku stażu, również tutaj jest możliwość wskazania konkretnego kandydata. Po zakończeniu okresu refundacji, pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na wskazany w umowie okres.

Rekrutacja w powyższych projektach odbywa się w sposób ciągły. Do udziału w szkoleniach można się zgłaszać do października br., natomiast do prac interwencyjnych – do kwietnia 2020 roku. Z kolei chętni do podjęcia stażu będą rekrutowani do maja przyszłego roku. – Zainteresowane osoby bezrobotne zapraszamy do kontaktu z doradcą klienta, natomiast pracodawców zachęcamy do kontaktu z Działem Rozwoju Zasobów Ludzkich pod nr tel. (32) 771 59 36 lub (32) 771 59 11 – mówi dyrektor Woźniak-Bagińska. Wszystkie wymagane wnioski oraz informacje można również uzyskać bezpośrednio ze strony internetowej http://www.puprudaslaska.pl/mobile/index.html

Warto dodać, że stopa bezrobocia w maju br. w mieście Ruda Śląska wynosiła 2,9% i była niższa zarówno w porównaniu do województwa śląskiego – 4,0%, jak i w porównaniu do stopy bezrobocia odnotowanej w Polsce 5,4%.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter