Header decorative image
Kir Żałobny

Przyjdź na rozprawę i zgłoś uwagi

Przyjdź na rozprawę i zgłoś uwagi

12 stycznia br. o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury /ul. Niedurnego 69/ odbędzie się otwarta dla mieszkańców rozprawa administracyjna, poświęcona planowanej budowie Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej. – Ta forma postępowania nie jest obowiązkowa, ale zależy nam na tym, żeby mieszkańcy uzyskali pełną wiedzę na temat planowanej inwestycji – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer. –  Podczas rozprawy będzie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przyszłej realizacji przedsięwzięcia - dodaje.

Rudzki magistrat prowadzi obecnie postępowanie związane z wydaniem decyzji środowiskowej dla budowy ECOE. W jego ramach mieści się rozprawa administracyjna, która jest jedną z form postępowania wyjaśniającego. Umożliwia ona przedstawienie faktów w danej sprawie w jednym miejscu i czasie. Jej przeprowadzenie nie jest regułą, lecz możliwością dopuszczaną przez ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Istotą rozprawy administracyjnej jest wyjaśnienie wszystkich szczegółów związanych z realizowaną inwestycją, a nie podjęcie decyzji co do realizacji przedsięwzięcia.

- Nie trzeba się nigdzie wcześniej zgłaszać ani zapisywać. Rozprawa będzie nie tylko okazją do tego, by dowiedzieć się czegoś więcej na temat inwestycji, ale przede wszystkim, by zgłosić swoje uwagi i wnioski dotyczące budowy centrum odzysku odpadów. Wszystkie z nich będą szczegółowo analizowane, a te, które będą zasadne, zostaną uwzględnione na etapie realizacji przedsięwzięcia – mówi Krzysztof Mejer.

Rozprawę prowadził będzie przedstawiciel Urzędu Miasta. Jego rolą będzie dbanie o jej sprawny przebieg, udzielanie głosu oraz pilnowanie porządku. W trakcie otwartej dyskusji  każdy będzie mógł zadawać pytania, wnosić uwagi i wnioski oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Dzięki obecności inwestora mieszkańcy będą mogli od razu poznać jego stanowisko w kwestii zgłaszanych uwag. Uwagi i wnioski, zgłoszone zarówno podczas rozprawy, jak i przez strony w pozostałej części prowadzonego postępowania, zostaną ujęte w uzasadnieniu decyzji środowiskowej, która będzie wydana przez prezydenta miasta. Jeżeli będzie ona pozytywna, to inwestor będzie mógł zacząć starać się o wydanie pozwolenia na budowę.

Osoby, które nie pojawią się na rozprawie będą mogły wypowiedzieć się na temat planowanej budowy Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej jeszcze do 18 stycznia br., bowiem do tego dnia w rudzkim magistracie będzie można składać uwagi i wnioski do raportu oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Dokument jest dostępny na miejskiej stronie internetowej oraz w Urzędzie Miasta, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej.

ECOE w praktyce ma być ekologiczną elektrociepłownią, w której będą spalane tzw. odpady resztkowe i ściekowe. Spalarnia miałaby powstać na 16-hektarowej działce przy DTŚ pomiędzy Nowym Bytomiem, Rudą Południową a Chebziem. Postanowienie RDOŚ zawiera szereg dodatkowych wymogów, które inwestor musi spełnić zarówno na etapie sporządzania projektu budowlanego, jak i podczas budowy i eksploatacji instalacji. Jednym z ważniejszych zastrzeżeń jest to, że po roku od uruchomienia inwestycji właściciel spalarni będzie musiał sporządzić analizę w zakresie emisji substancji do powietrza. Do jej wykonania konieczne będą czterokrotne pomiary okresowe metali, dioksyn i furanów. Chodzi o to, żeby monitorować, czy instalacja jest w pełni bezpieczna dla środowiska i mieszkańców.

Zgodnie z założeniami inwestycja ma pozwalać na odzysk energii z odpadów, a więc być źródłem „zielonej” energii, czyli OZE. W Ekologicznym Centrum Odzysku Energii mają być termicznie przekształcane wyłącznie odpady pochodzenia komunalnego, zaliczane do kategorii odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Do elektrociepłowni mają być przyjmowane i poddawane termicznemu przekształceniu odpady z mechanicznej obróbki odpadów oraz ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Co ważne, żaden z tych odpadów nie jest odpadem niebezpiecznym.

ECOE ma być zaawansowaną technologicznie elektrociepłownią, pozwalającą na jednoczesne wytwarzanie w tzw. trigeneracji energii elektrycznej, ciepła i chłodu na bazie paliwa odnawialnego pochodzącego z odpadów resztkowych i osadów. Dzięki stworzeniu źródła dostarczającego równocześnie energię cieplną i elektryczną oraz chłód, w rejonie inwestycji mogłyby zostać zlokalizowane zaawansowane technologicznie firmy, takie jak centra przetwarzania danych, a także chłodnie spożywcze, zakłady przemysłowe oraz centra logistyczne. Planuje się, że dojazd
do instalacji będzie zapewniony poprzez specjalnie dedykowany w tym celu zjazd z Drogowej Trasy Średnicowej. Rozładunek pojazdów miałby odbywać się pod wiatą wyładunkową, bezpośrednio do bunkra magazynowego, wykonanego jako szczelna betonowa wanna. W hali bunkra ma być utrzymywane podciśnienie, które pozwoli na wyeliminowanie emisji nieprzyjemnych zapachów.

Szacuje się, że inwestycja rocznie będzie generować wpływy do budżetu miasta z tytułu podatków na poziomie 1,3 mln zł. Kolejne pieniądze mogłyby pochodzić od firm, które zdecydowałyby się zlokalizować swoją siedzibę na terenach inwestycyjnych, które powstaną przy okazji budowy elektrociepłowni.

Spalarnia przy DTŚ jest wpisana do projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, który przewiduje na terenie całego województwa śląskiego budowę 8 instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter