Kir Żałobny

Przetarg na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w użytkowaniu Huty Pokój

Przetarg na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w użytkowaniu Huty Pokój

Ogłoszony został przetarg na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu "Huty Pokój" S.A., położonych w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej.

Szczegóły przetargów dostępne są na stronie internetowej Huty Pokój.

Przetarg nr 2

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzi 7 niezabudowanych działek stanowiących prawo użytkowania wieczystego oraz własność „Huty Pokój” S.A. o numerach ewidencyjnych 519/25, 444/27, 3527/2846, 3528/2846, 3529/2846, 3534/2847, 464/27 oraz 2 działki o numerach ewidencyjnych 700/1 i 701/1 położone w Świętochłowicach, wszystkie o łącznej powierzchni 101 628 m2 zlokalizowane w rejonie ulic Stalowej i Piotra Niedurnego przy zjeździe na DTŚ w Rudzie Śląskiej.

Działki są niezabudowane, o nieregularnym kształcie, częściowo zakrzewione i zadrzewione, tworzą zwartą całość.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego  nieruchomość znajduje się w strefie oznaczonej symbolem 12 U oraz symbolem U, przeznaczonej pod tereny zabudowy usługowej.

Walorem przedmiotowej nieruchomości jest jej bardzo dobra lokalizacja umożliwiająca bezproblemowy i szybki dojazd do wszystkich miast aglomeracji śląskiej, zarówno trasą N-S, DTŚ, jak i autostradą A4.

Aktualizacja oferty: na zbywanych gruntach istnieje możliwość wystąpienia  zanieczyszczeń. tj. metali pohutniczych.

Wysokość ceny wywoławczej netto: 25 400 000 PLN

Cena sprzedaży uzyskana w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Wysokość wadium: 1 270 000

Oferty można składać osobiście lub listownie do 17 października 2022 r. do godziny 14:00 na adres prowadzącego przetarg (41-709 Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 56), w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem „Oferta DTŚ II – nie otwierać do 18 października 2022 r.”. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu na adres siedziby prowadzącego przetarg.

Przetarg dotyczy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, w związku z powyższym, na podstawie art. 109 [Rozdział 3, Prawo pierwokupu nieruchomości] ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115, poz. 741, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.), gminie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu, co w konsekwencji powoduje konieczność zawarcia warunkowej umowy sprzedaży.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter