Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Przetarg na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w użytkowaniu Huty Pokój

Przetarg na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w użytkowaniu Huty Pokój

Ogłoszony został przetarg na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przemysłowym, będącej w użytkowaniu "Huty Pokój" S.A.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek
ewidencyjnych nr 2599/196 oraz 2602/189 o łącznej pow. 5 941m2, objętej księgą wieczystą nr GL1S/0008772/6,
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowanych budynkiem przemysłowym, dwunawowym, o konstrukcji szkieletowej stalowej o łącznej powierzchni użytkowej 4.200 m². Obiekt wybudowany w 1904 roku.

Szczegóły przetargu dostępne są na stronie internetowej Huty Pokój.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomości znajdują się w strefie 34 UP co oznacza
teren zabudowy usługowej o charakterze publicznym, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty usług:
kultury w tym muzea, obiekty rekreacji, gastronomi, administracji, a także obiekty biurowe. Jako przeznaczenie
uzupełniające ustala się: obiekty usługowe z zakresu usług handlu, rzemiosła, a także garaże wbudowane w obiekty
usługowe. Zgodnie z MPZP nieruchomość położona jest na terenie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, natomiast
budynek nie znajduje się pod ochroną konserwatorską. Przedmiotowy grunt posiada nieregularny kształt i jest
oznaczony w ewidencji gruntów symbolem Ba.

Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest przez obie działki. Dojazd do nieruchomości odbywa się urządzonym
zjazdem bezpośrednio z ul. Niedurnego, która łączy się z Drogową Trasą Średnicową oraz z ulicami prowadzącymi
ruch kołowy m.in. w kierunku autostrady A4.

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej tj. ulicy Piotra Niedurnego do działki nr 3697/189 której użytkownikiem wieczystym jest „Huta Pokój” S.A. należy ustanowić służebność gruntową poprzez dz. nr 2602/189
zgodnie z Decyzją podziałową z dnia 14 listopada 2016 r. znak nr AM.6831.2.28.2016 wydaną przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

Wysokość ceny wywoławczej netto: 5 500 000 PLN (słownie: pięć milionów pięćset złotych).

Wysokość wadium: 275 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Oferty można składać osobiście lub listownie do 29 września 2022 r. do godziny 13:00 na adres prowadzącego przetarg (41-709 Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 56), w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem „Oferta Hala – nie otwierać do 30 września”. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu, na adres siedziby prowadzącego przetarg.

/źródło: Huta Pokój S.A./

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter