Header decorative image
Kir Żałobny

Przedterminowe wybory prezydenta miasta

Przedterminowe wybory prezydenta miasta

Wybory przedterminowe prezydenta miasta Ruda Śląska zostaną przeprowadzone w dniu 11 września 2022 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W wyborach głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku "X" w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Znak "X" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na Prezydenta Miasta Ruda Śląska nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, w dniu 25 września 2022 r., również w godzinach od 7.00 do 21.00, zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie (tzw. II tura), w którym sposób głosowania i warunki ważności głosu są takie jak w dniu pierwszego głosowania.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym.

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mieszkańcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, 2120, z 2022 r. poz. 64, 655, 974), mieszkańcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez mieszkańca komisarzowi wyborczemu najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem osoby podlegającej w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, która zamiar głosowania korespondencyjnego powinna zgłosić najpóźniej do dnia 6 września 2022 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania. W przypadku gdy wyborca nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed dniem pierwszego głosowania, może ро dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), najpóźniej do dnia 15 września 2022 r. z wyjątkiem osoby podlegającej w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, która zamiar głosowania korespondencyjnego powinna zgłosić najpóźniej do dnia 20 września 2022 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, najpóźniej do dnia 2 września 2022 r.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tura), jeżeli będzie ono przeprowadzone. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej do dnia 16 września 2022 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać można do Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Komisarz Wyborczy w Katowicach I
Michał Niedopytalski


Dodatkowe informacje o przedterminowych wyborach prezydenta Miasta Ruda Śląska można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter