Header decorative image
Kir Żałobny

Prowadzą ku samodzielności

Prowadzą ku samodzielności

18 przedstawicieli rudzkiej pomocy społecznej odebrało w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim medale za długoletnią służbę, przyznane przez Prezydenta RP. Uroczystość zorganizowana została z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada.

- Przez lata kierując pomocą społeczną w Rudzie Śląskiej mogłam przekonać się, jak różnorodne są problemy ludzi, którzy nie poradzili sobie w nowej rzeczywistości. Dlatego bardzo się cieszę, że w naszym mieście pomagają im tak oddani specjaliści – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Medal za długoletnią służbę jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa. W tym roku 12 przedstawicieli rudzkiej pomocy społecznej odebrało medale złote, 5 - medale srebrne, a 1 - medal brązowy. - Najlepszą zapłatą jest wdzięczność naszych podopiecznych, ale nie byłabym szczera, gdybym nie powiedziała, że miło jest zostać docenionym - mówi siostra Teresa de Ville, dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, odznaczona złotym medalem.

Konferencja z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyła się 20 listopada w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w dzielnicy Nowy Bytom. Naukowcy specjalizujący się w zagadnieniach pomocy społecznej omówili temat „Współczesny wizerunek zabezpieczenia socjalnego”. Następnie wręczone zostały statuetki „Wdzięczni za serce”, nagrody "Anioły pomocy społecznej" oraz podziękowania. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. - Zawsze chętnie przyjmuję zaproszenie z Rudy Śląskiej, ponieważ pracę waszego ośrodka oceniam bardzo wysoko - powiedziała obecna na konferencji Bożena Stępień, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Najważniejszą instytucją odpowiedzialną za pomoc społeczną w Rudzie Śląskiej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ciągu 22 lat, które upłynęły od jego utworzenia, zakres działań MOPS znacznie się poszerzył. Od 2004 roku Ośrodek zaczął stopniowo skupiać większość zadań z zakresu szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego. Obecnie realizuje cele i zadania określone już nie tylko w ustawie o pomocy społecznej, ale także na podstawie szeregu innych ustaw, m.in. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o systemie oświaty, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

- Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej starają się nie tylko zaspokoić niezbędne potrzeby życiowe, ale także aktywizować i usamodzielniać swoich podopiecznych oraz integrować ich ze społecznością lokalną. Ośrodek podejmuje również wiele zadań mających na celu profilaktykę i zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. - MOPS, wciąż jeszcze często mylnie pojmowany jako opieka społeczna, służy nie opieką, ale pomocą społeczną. Nie dajemy gotowych rozwiązań, ale wspieramy i pomagamy w ich odnalezieniu – podkreśla.

Środki finansowe na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pochodzą w największej ilości z dotacji celowych z budżetu państwa, ze środków samorządowych budżetu Miasta, jak również ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w miarę możliwości z konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo. Łączny budżet w 2011 roku wyniósł 74,5 mln zł, w tym środki samorządowe miasta stanowiły 33,1 mln zł, a środki z dotacji (m. in. z budżetu państwa, Unii Europejskiej itp.)  - 41,4 mln zł.

Ośrodek współpracuje z innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi. - W celu niesienia pomocy potrzebującym bardzo ważna jest interdyscyplinarność działań, gdyż problemy dotyczące indywidualnych przypadków niejednokrotnie są wielowarstwowe i zazębiają się – mówi Krystian Morys.

MOPS realizuje m.in. szereg programów zamieszczonych w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Wszystkie nastawione są na usamodzielnienie osób korzystających z pomocy Ośrodka. Prowadzone są grupy wsparcia oraz programy aktywizacji zawodowej. Po wejściu w życie 1 stycznia br. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prezydent miasta powierzyła Ośrodkowi organizowanie pracy z rodziną. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od lutego br. realizuje projekt „Asystent rodziny”. Adresatem projektu są rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. W listopadzie 2012 r. zaczęła działać grupa edukacyjna, która przewiduje prowadzenie zajęć przez psychologa, asystentów rodziny oraz konsultantów równolegle dla rodziców i dzieci. Kolejnym zadaniem Ośrodka jest obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który w ramach procedury „Niebieskiej Karty” tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów w indywidualnych przypadkach.

Inicjatywy rudzkiego MOPS często mają charakter innowacyjny. Pracownicy Ośrodka i współdziałających z nim instytucji realizujących zadania pomocy społecznej wielokrotnie byli już nagradzani za podejmowane działania. - Zarówno zadania dotychczas realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak i zadania niejako nowo nam powierzone, wymagają ogromnego wkładu pracy specjalistów zatrudnionych w MOPS. Ich zaangażowanie w pracę zawodową i nowe pomysły są przejawem troski i profesjonalnego działania. Cieszę się, że jest to zauważane i doceniane - mówi dyrektor Morys.

Oprócz MOPS w Rudzie Śląskiej w sferze pomocy społecznej i wsparcia rodziny działają również inne instytucje samorządowe: Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie, Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, trzy Rodzinne Domy Dziecka, Dom Pomocy Społecznej „Senior”, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz kościelne i pozarządowe ośrodki: Caritas – św. Elżbieta (dom pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy), Najświętsze Serce Jezusa (dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkania chronione), Ośrodek bł. Jana Pawła II (placówka socjalizacyjna, mieszkanie chronione, cztery placówki wsparcia dziennego, świetlice), trzy placówki wsparcia dziennego – świetlice prowadzone przez Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza, placówka wsparcia dziennego prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety oraz dwa Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez siostry ze zgromadzenia św. Karola Boromeusza.

[Zdjęcia z uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim: MOPS w Rudzie Śląskiej]

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter