Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Projekt zmodernizowanego operatu ewidencji gruntów i budynków

Projekt zmodernizowanego operatu ewidencji gruntów i budynków

Do 4 grudnia 2020 r. można zapoznać się z projektem zmodernizowanego operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Ruda Śląska, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłosić uwagi. Prace związane z modernizacją ewidencji kontynuowane są pomimo ograniczeń związanych pandemią koronawirusa, a wyłożenie projektu jest jednym z ich ostatnich etapów.

Podstawowymi elementami projektu są mapa ewidencyjna oraz rejestr ewidencji gruntów, budynków i lokali. Każdy, kto jest właścicielem, współwłaścicielem lub władającym gruntami, budynkami lub lokalami, a dane dotyczące tych gruntów, budynków lub lokali ujawnione są w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków uzyskać niezbędne wyjaśnienia, lub zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.

W nietypowej sytuacji trwającej pandemii Urząd Miasta stara się znaleźć rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, ale także możliwość zabezpieczenia interesów wszystkich uczestników postępowania. Zapoznanie się z projektem operatu ewidencji gruntów i budynków jest możliwe do dnia 04.12.2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Geodety Miasta Ruda Śląska – tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 5290 lub 5280. Osoby biorące udział w czynnościach wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego proszone są o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w tym obowiązku zasłaniania nosa i ust.

Osoby biorące udział w czynnościach wyłożenia projektu operatu powinny legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość. W imieniu właścicieli, władających lub samoistnych posiadaczy, mogą występować odpowiednio ich pełnomocnicy. W przypadku współwłaścicieli, jak również małżeńskiej wspólności ustawowej, uczestnikami postępowania są wszystkie strony. Na wyłożenie projektu operatu należy zabrać ze sobą dokumenty dotyczące gruntów, budynków i lokali, dokumentacji architektoniczno-budowlanej, zaświadczeń o samodzielności lokali oraz innych dokumentów, mających znaczenie w pozyskaniu wiarygodnych danych.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków realizowana jest w ramach projektu „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska” ,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Logotypy funduszy

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter