Kir Żałobny

Projekt stypendialny "Śląskie. Inwestujemy w talenty"

Projekt stypendialny "Śląskie. Inwestujemy w talenty"

Do 27 października można składać wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja". Jego celem jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez przyznanie stypendiów naukowych w wysokości 500 zł miesięcznie w okresie trwania zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

Adresatami projektu są wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych (publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych), w tym liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I stopnia. Projekt nie został natomiast skierowany do uczniów szkół podstawowych, policealnychoraz szkół dla dorosłych.

Kryteria obowiązkowe:
- uczęszczanie do klasy gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
- stałe zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego;
- osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego:
a) w odniesieniu do uczniów klas gimnazjalnych – 100% punktów z matematyki oraz co najmniej 97,5% punktów z języka obcego nowożytnego,
b) w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 100% punktów z matematyki oraz co najmniej 97,5% punktów z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
- uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2016/2017) średniej ocen z trzech wybranych przez Wnioskodawcę przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,00;
- uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2016/2017) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,50;
- niepobieranie innego stypendium przyznanego za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej wartości w skali roku szkolnego przewyższającej kwotę - 1180 zł.

Kryteria dodatkowe:
- uzyskanie w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą tylko osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi, językowymi lub ICT;
- posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- uzyskanie ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego 100% z języka obcego nowożytnego.

Termin naboru: od 25 września do 27 października 2017 r.

Miejsca składania wniosków (osobiście lub wysłać na adres):
- Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice 40-037;
- Kancelaria Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, Bielsko-Biała;
- Kancelaria Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej projektu: www.efs-stypendia.slaskie.pl.Logotypy

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter