Kir Żałobny

Projekt praca trwa

Projekt praca trwa

41 osób ma szanse na udział w kolejnej edycji projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej. Działania skierowane są zarówno do osób bezrobotnych, jak i pracodawców. Uczestnictwo daje  możliwość udziału m.in. w indywidualnie dobieranych, certyfikowanych szkoleniach oraz stażach. Tym razem do wykorzystania jest ponad 685 tys. zł.

Projekt skierowany jest do 41 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w rudzkim urzędzie pracy. Uczestnikami mogą być kobiety oraz osoby (kobiety i mężczyźni) o niskich kwalifikacjach (bez wykształcenia lub z wykształceniem od podstawowego do średniego), a ponad połowa z nich musi zamieszkiwać na obszarach rewitalizacji wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska. Pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Projekt przewiduje 2 ścieżki udziału w projekcie. Dla grupy 20 osób, które wymagają nabycia bądź podniesienia kwalifikacji, a jednocześnie doświadczenia zawodowego, przewidziano udział w certyfikowanym szkoleniu, albo udział w szkoleniu certyfikowanym, a następnie stażu. Natomiast dla grupy pozostałych 21 uczestników zaplanowano udział w stażach. Każdemu uczestnikowi przez cały okres udziału w projekcie przysługuje kompleksowe wsparcie doradcy klienta. Wspólnie ustalają ścieżkę powrotu na rynek pracy i sposób jej realizacji.

- Poprzez udział w szkoleniach uczestnicy projektu zyskują świetną okazję na zdobycie bądź zmianę zawodu – podkreśla Beata Płaczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. - Pozwalają one skorzystać z doświadczenia prawdziwych fachowców, prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne. Wachlarz możliwości szkoleniowych dostosowany jest zarówno do potrzeb uczestników projektu, jak i aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy – mówi. Osoby biorące udział w szkoleniach otrzymują stypendium szkoleniowe, a na zakończenie przystępują do certyfikowanego egzaminu zewnętrznego.

Szansą na zdobycie nowych, praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego są również organizowane w ramach projektu staże. – To kolejna forma zdobycia kompetencji, a tym samym zwiększenie szans na stałe zatrudnienie – wskazuje dyrektor Płaczek.  – Warto dodać, że urząd pracy wypłaca osobie bezrobotnej stypendium stażowe i pokrywa koszty składek na ubezpieczenie społeczne, czyli pracodawca nie ponosi kosztów związanych z organizacją stażu - mówi.

By pozyskać stażystę pracodawca składa w urzędzie pracy wniosek o zorganizowanie stażu (dostępny również na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy), w którym wskazuje wybraną przez siebie osobę lub, jeśli takiej nie ma, konkretne oczekiwania względem kandydata. Urzędnicy przeprowadzają rekrutację, a po akceptacji wyniku naboru pracodawca podpisuje z urzędem umowę o odbywaniu stażu.

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły i przewidziana jest do końca 2022 roku. Informacje o projekcie znajdują się na stronie urzędu pracy: https://rudaslaska.praca.gov.pl/-/13956756-efs-zit-projekt-praca-obszar-rewitalizacji-obszarem-nowych-mozliwosci-iii-edycja. Szczegółów udzielają również pracownicy Działu ds. projektów, tel. 32 771 59 51. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu lub stażu mogą kontaktować się z doradcą klienta ww. projektu pod numerem: 32 771 59 73. Z kolei pracodawcy zainteresowani zorganizowaniem stażu uzyskają szczegółowe informacje w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich, tel. 32 771 59 36 lub 32 771 59 11.

„Projekt praca. Obszar rewitalizacji – obszarem nowych możliwości – III edycja” jest realizowany w ramach poddziałania 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT,  współfinansowanego w kwocie ponad 580 tysięcy ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter