Header decorative image
Kir Żałobny

Projekt "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022"

Projekt "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022"

Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” i prognozą jego oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:
http://bip.slaskie.pl/ - Informacje, Ogłoszenia - Konsultacje społeczne i opiniowanie "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022"
oraz
http://bip.slaskie.pl/ - Programy, plany i strategie Województwa - Gospodarka Odpadami.

Uwagi i wnioski do ww. projektu Planu i prognozy jego oddziaływania na środowisko można zgłaszać w terminie do 24.11.2016 r.

Uwagi i wnioski do niniejszego projektu i prognozy jego oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice bądź ustnie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter