Header decorative image
Kir Żałobny

Program współpracy z NGO na 2023 uchwalony

Program współpracy z NGO na 2023 uchwalony

Ok. 17 mln zł zostanie przekazanych w przyszłym roku na realizację Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który uchwalili dziś rudzcy radni. To około 2 mln zł więcej niż w 2022 roku. – Z tych środków będą realizowane przede wszystkim zadania z zakresu pomocy społecznej, ale także warsztaty, wydarzenia czy inne formy aktywności, z których będą korzystać mieszkańcy Rudy Śląskiej – mówi wiceprezydent Anna Krzysteczko.

- Podstawą zarówno Programu, jak i całej współpracy rudzkiego samorządu i trzeciego sektora jest przede wszystkim partnerstwo – podkreśla Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych. – Mamy wspólne cele, razem definiujemy problemy społeczne, określamy sposób ich rozwiązywania i realizacji określonych zadań – wymienia. – Ma to wymierny wpływ na efektywność działań oraz partycypację rudzian w różnych formach aktywności proponowanych przez organizacje – dodaje. Warto podkreślić, że w 2021 roku beneficjentów zadań realizowanych przez rudzkie NGOsy było ponad 31 tys.

- Cieszę się, że w przyszłym roku do organizacji trafi więcej środków finansowych, ale oczywiście będziemy kontynuować również bliską współpracę pozafinansową – zapewnia Anna Krzysteczko. – Trzeci sektor jest ważnym filarem prawidłowo funkcjonującego miasta, więc nie wyobrażam sobie, by było inaczej – podkreśla.

Uchwalany co roku Program porządkuje kwestie współpracy miasta z NGO-sami. Środki z miejskiej kasy są przekazywane poprzez powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji lub poprzez wspieranie ich realizacji. Zlecenie zadań odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert lub w trybie pozakonkursowym. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą również z własnej inicjatywy złożyć ofertę wypełniania nowych zadań, bądź zaproponować inną formę realizacji dotychczasowych. Do tej pory organizacje nie korzystały z tej możliwości.

- Zachęcam rudzkie NGO-sy do takich inicjatyw i służę pomocą przy przygotowaniu odpowiedniego wniosku – mówi Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych. – W miarę możliwości finansowych wspieramy w formie tzw. „małych grantów” realizację zadań publicznych adresowanych do naszych mieszkańców. W tym trybie można pozyskać maksymalnie do 10 tys. zł, ale realizacja danego zadania nie może trwać dłużej niż 90 dni – wyjaśnia.

W ubiegłym roku 56 organizacji zrealizowało 58 zadań publicznych. Największe środki, bo prawie 6 mln zł, przeznaczono na działania związane z pomocą społeczną, wspieraniem rodzin i systemu pieczy zastępczej. Realizowały je na rzecz rudzian m.in.: Ośrodek Święta Elżbieta, Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Chorzowie czy Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Środki te posłużyły również na pomoc osobom bezdomnym, zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Obsługą procesu przekazywania i realizacji zadań zajmuje się Zespół ds. Organizacji Pozarządowych, który działa w strukturze Działu Realizacji Projektów w rudzkim MOPS-sie. Trzeba dodać, że na ten cel miasto otrzymało 5,5 mln zł z budżetu Wojewody Śląskiego.

W sumie w 2021 r. wysokość środków finansowych przekazanych z miejskiego budżetu wyniosła ok. 15 mln zł, natomiast pula środków własnych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych to 7,5 mln złotych. Rok wcześniej przekazano ponad 8 mln zł, a organizacje przeznaczyły blisko 6,5 mln zł ze środków własnych.

Poza dotacjami ważnym aspektem jest również współpraca pozafinansowa. Nie można zapominać, że miasto m.in. udostępnia organizacjom lokale na prowadzenie ich działalności (w 2021 r. było ich 35, a rok wcześniej 37), udziela rekomendacji np. gdy ubiegają się o dofinansowanie ze źródeł pozamiejskich czy też konsultuje akty prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Warto też przypomnieć, że od ubiegłego roku działa 15-osobowa Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, która pełni funkcje konsultacyjne i opiniodawcze. Przedsięwzięcia są obejmowane patronatem honorowym Prezydenta Miasta Ruda Śląska, promowane w mediach, a członkowie rudzkich NGO-sów mogą liczyć na bieżącą pomoc merytoryczną.

Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej zarejestrowanych jest 136 stowarzyszeń rejestrowych, 62 stowarzyszenia sportowe, 21 stowarzyszeń zwykłych oraz 34 fundacje. Działalność trzeciego sektora obejmuje wszystkie aspekty życia społecznego. Rudzkie NGO-sy niosą wsparcie osobom chorym i ich rodzinom, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu, aktywizują mieszkańców oraz poprawiają efektywność świadczeń usług publicznych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter