Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Program rewitalizacji wspólnie z mieszkańcami

Miasto Ruda Śląska przystąpiło do sieci miast europejskich (RegGov Network) ?Zarządzanie regionalne w zakresie zrównoważonego rozwoju miejskich obszarów zdegradowanych? w ramach programu URBACT II 2007-2013. Program jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i skierowany do miast Europy dążących do zintegrowanego rozwoju w celu przezwyciężenia napotykanych trudności i problemów. Działania w ramach sieci, z ramienia Programu URBACT II, nadzoruje ekspert David Froessler, który odwiedził nasze miasto w dniach 28-29 lipca 2008 r. (szczegółowe informacje o projekcie i relacja z wizyty eksperta >>).


Na terenie Rudy Śląskiej, z wagi na kumulację problemów o charakterze infrastrukturalnym i społecznym, projektem objęte zostało osiedle ?Kaufhaus? w dzielnicy Nowy Bytom. Samo osiedle jak i problemy tam występujące zostały zaprezentowane podczas pierwszego spotkania przedstawicieli wszystkich miast uczestniczących w sieci, które odbyło się w czerwcu 2008 r. w Soedertalje w Szwecji, a także podczas wizyty eksperta w Rudzie Śląskiej.


Wszelkie działania rewitalizacyjne na obszarze osiedla ?Kaufhaus?, prowadzone w oparciu o wymianę doświadczeń oraz wykorzystanie dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji zdegradowanych dzielnic i osiedli w miastach uczestniczących w sieci, doprowadzą do wypracowania określonego modelu i stanowić będą wzór dla przeprowadzenia rewitalizacji w pozostałych dzielnicach miasta. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015 określa wszystkie obszary rewitalizacji, zawiera opis sytuacji społeczno-gospodarczej na tych obszarach, a także formułuje najważniejsze potrzeby w postaci ponad stu projektów rewitalizacyjnych.

 

Lokalny Program Rewitalizacji został opracowany w 2005 r., a zaktualizowany w 2007 r. pod kątem nowego okresu programowania oraz zasad współfinansowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

  

Sprawy związane z rewitalizacją Rudy Śląskiej koordynuje powołany z inicjatywy Prezydenta Miasta Referat Polityki Europejskiej i Rewitalizacji w Zespole Polityki Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Ruda Śląska. Referat koordynuje działania wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji i gromadzi na bieżąco informacje niezbędne do aktualizacji Programu. Jest ponadto odpowiedzialny za koordynację projektu w ramach Programu URBACT II na terenie Rudy Śląskiej oraz współpracę z miastami zagranicznymi uczestniczącymi w projekcie.

 

Decyzją Prezydenta Miasta powołany został Pełnomocnik oraz Zespół Monitorujący ds. Rewitalizacji, w którym uczestniczą przedstawiciele Wydziałów: Inwestycji, Urbanistyki i Architektury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Spraw Lokalowych, Dróg i Mostów oraz Miejski Konserwator Zabytków i Geodeta Miasta na prawach powiatu. Swój udział w rewitalizacji miasta zadeklarowały również spółdzielnie mieszkaniowe, liderzy społeczności lokalnych, kościół, organizacje pozarządowe.

 

Zapraszamy mieszkańców naszego miasta oraz instytucje i organizacje do przedstawienia swoich propozycji działań rewitalizacyjnych. Prosimy o przesyłanie (na adresunia@ruda-sl.pl) Państwa sugestii oraz fotografii miejsc wymagających rewitalizacji lub będących dobrym przykładem odnowy przestrzeni publicznych np.: osiedli mieszkaniowych, miejsc kultury i rekreacji, obszarów gospodarczych. Informacje nadesłane przez mieszkańców będą podstawą do przygotowania Operacyjnych Programów Rewitalizacji dla każdej dzielnicy.

 

Kontakt:
Koordynator Programu Urbact: Tomasz Rzeżucha tel (032) 248 62 81 wew. 3130, e-mail: unia@ruda-sl.pl
Kierownik Zespołu, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji: Joanna Sochacka, tel. (032) 248 62 81 wew. 3300 e-mail: fundusze@ruda-sl.pl

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter