Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Program "Opieka Wytchnieniowa"- edycja 2024

Czerwone serce z białym napisem "MOPS Ruda Śląska".
Flaga i Godło Polski.

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu w roku 2024 r. Miasto Ruda Śląska otrzymało 262 344,00 zł, całkowita wartość wynosi 262 344,00 zł.

Program ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, całodobową, opiekę nad osobą z niepełnosprawnością:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

i zamieszkują z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Za usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach Programu, Uczestnik nie ponosi odpłatności. Realizacja ww. usług na terenie Miasta Ruda Śląska odbywa się za uprzednią zgodą gminy/powiatu w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, w obu przewidzianych Programem formach, tj. w formie pobytu dziennego i całodobowego.

Zgoda na świadczenie usług wydana będzie po uprzedniej wizycie pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
        
Usługi opieki wytchnieniowej, mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

 1. posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
 2. posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
 3. zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom
z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Limit godzin i dób usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 roku, wynosi nie więcej niż:

 1. 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
 2. 14 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Limity, o których mowa dotyczą również członka rodziny osoby z niepełnosprawnością lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej        niż jedną osobą z niepełnosprawnością oraz więcej niż jednego członka rodziny osoby z niepełnosprawnością lub więcej niż jednego opiekuna osoby z niepełnosprawnością sprawujących bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością.

Usługi opieki wytchnieniowej dla członka rodziny (członków rodziny) lub opiekuna (opiekunów) sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia adekwatnej opieki, stosownie do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 - 22.00,  zaś maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością.

Usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego wynosi co najmniej 12 godzin nieprzerwanego świadczenia usługi i obejmuje nocleg osoby z niepełnosprawnością, co najmniej w godzinach 22.00 - 6.00. Jedna doba usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego nie przekracza 24 godzin nieprzerwanego świadczenia usługi, przy czym jeden opiekun może świadczyć usługi maksymalnie 12 godzin na dobę.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

O wszelkich zmianach mających wpływ na prawo i warunki korzystania z usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu (np. utrata statusu osoby z niepełnosprawnością, zmiana stopnia niepełnosprawności, korzystanie w danym roku kalendarzowym z usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu w ramach innych programów dotyczących usług opieki wytchnieniowej), uczestnik Programu jest obowiązany niezwłocznie poinformować gminę/powiat lub inny podmiot, o którym mowa w części V ust. 27 pkt. 2 i 4 Programu, któremu gmina/powiat zleciła realizację usług opieki wytchnieniowej lub od którego gmina/powiat nabywa usługi opieki wytchnieniowej, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Podstawę przyznania usług opieki wytchnieniowej stanowi złożenie:

 • poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia do Programu, która stanowi załącznik nr 7 do Programu,
 • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenia uczestnika Programu,
 • klauzuli informacyjnej.

Wszystkie złożone dokumenty, za wyjątkiem kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wymagają podpisu osoby ubiegającej się o udział w Programie.

Dokumenty należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w wersji papierowej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Markowej 20, 41-709 Ruda Śląska – sekretariat 1 piętro lub elektronicznie na adres: sekretariat@mops.rsl.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 20.02.2024 r. (wtorek) Zgłoszenia dostarczone przed tą datą pozostaną bez rozpatrzenia. Rozpatrywanie zgłoszeń nastąpi po wyłonieniu realizatora zadania.

Rozpatrywane będą jedynie wnioski kompletne i poprawnie wypełnione. Za datę złożenia wniosku przyjmuje się dokonanie ostatnich uzupełnień i/lub poprawek. Ewentualne późniejsze wskazanie osoby mającej realizować usługi, bądź zmiana osoby wcześniej wskazanej, nie będąc traktowane jako uzupełnienie lub poprawka.

Złożenie karty zgłoszenia do Programu nie jest równoznaczne z przyznaniem usług opieki wytchnieniowej. O fakcie przyznania bądź nie przyznania usług, Ośrodek poinformuje pisemnie po wyłonieniu bezpośredniego realizatora zadania.

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu na obszarze Miasta Ruda Śląska można uzyskać w Dziale Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej pok. 09 lub pod numerem telefonu 32 344 03 00 wew. 310.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter