Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

Czerwone serce z białym napisem "MOPS Ruda Śląska".
Flaga i Godło Polski.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu w roku 2024 r. Miasto Ruda Śląska otrzymało 1 225 632,00  zł, całkowita wartość wynosi 1 225 632,00 zł.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 1. dzieciom do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz;
 2. osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Za realizację usługi asystencji osobistej w ramach Programu uczestnik nie ponosi odpłatności. Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. w czynnościach samoobsługowych oraz utrzymaniu higieny osobistej;
 2. w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej i ich zakres godzinowy pwinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika.

Szczegółowy zakres czynności wykonywanych w ramach usług asystenta osobistego został zawarty w załączniku nr 8 do Programu.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. 480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
  • osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w rozdz. IV ust.10 Programu, finansowane ze środków publicznych.

O wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do korzystania z usług asystenta albo na wymiar limitu godzin usług asystencji osobistej (np. utrata statusu osoby z niepełnosprawnością, zmiana stopnia niepełnosprawności, korzystanie w danym roku kalendarzowym z usług asystencji osobistej finansowanych ze środków z Funduszu w ramach innych programów Ministra dotyczących usług asystencji osobistej) uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować gminę/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, zwanego dalej „realizatorem Programu”, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Podstawę przyznania usług asystencji osobistej stanowi złożenie:

 • poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia do Programu, która stanowi załącznik nr 7 do Programu,
 • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenia uczestnika Programu,
 • klauzuli informacyjnej.

Wszystkie złożone dokumenty, za wyjątkiem kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymagają podpisu osoby ubiegającej się o udział w ww. Programie lub opiekuna prawnego.

Dokumenty należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w wersji papierowej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Markowej 20, 41-709 Ruda Śląska – sekretariat 1 piętro lub elektronicznie na adres: sekretariat@mops.rsl.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 20.02.2024 r. (wtorek) Zgłoszenia dostarczone przed tą datą pozostaną bez rozpatrzenia. Rozpatrywanie zgłoszeń nastąpi po wyłonieniu realizatora zadania.

Prosimy o dokładne wypełnianie dokumentów oraz precyzyjne określenie w części III pkt. 6 Karty zgłoszenia w jakim wymiarze godzin miesięcznie, będzie potrzebne wsparcie asystenta. Usługi przyznawane będą w oparciu o powyższe informacje, z uwzględnieniem limitu przewidzianego dla poszczególnej kategorii niepełnosprawności.

Rozpatrywane będą jedynie wnioski kompletne i poprawnie wypełnione. Za datę złożenia wniosku przyjmuje się dokonanie ostatnich uzupełnień i/lub poprawek. Ewentualne późniejsze wskazanie osoby mającej realizować usługi, bądź zmiana osoby wcześniej wskazanej, nie będąc traktowane jako uzupełnienie lub poprawka.

Złożenie karty zgłoszenia do Programu nie jest równoznaczne z przyznaniem usług asystencji. O fakcie przyznania bądź nie przyznania usług, Ośrodek poinformuje pisemnie po wyłonieniu bezpośredniego realizatora zadania.

Gmina/powiat, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:

 1. osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;
 2. osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Osoby nie zamieszkujące samotnie, które z uwagi na wiek oraz/lub niepełnosprawność osoby wspólnie zamieszkującej nie mają możliwości korzystania z jej wsparcia oraz wsparcia innych bliskich, traktowane będą na równi z osobami wymienionymi w pkt. 3 powyżej.

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu na obszarze Miasta Ruda Śląska można uzyskać w Dziale Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej pok.09 lub pod numerem telefonu 32 344 03 00 wew. 310.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter