Header decorative image
Kir Żałobny

Proces rewitalizacji się uspołecznia

Proces rewitalizacji się uspołecznia

W Rudzie Śląskiej zostanie powołany Komitet Rewitalizacji. Od 27  sierpnia br., przez dwa tygodnie, można będzie zgłaszać kandydatury osób, które miałyby zostać członkami tego zespołu. Komitet będzie pośredniczył w komunikacji między mieszkańcami, a urzędnikami w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny zadań rewitalizacyjnych. Będzie też pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą przy wdrażaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku”.

- Powołanie Komitetu Rewitalizacji reguluje Ustawa o rewitalizacji z 2015 roku. Chodzi przede wszystkim o partycypację społeczną i aktywną współpracę różnych grup. Zależy nam na zaangażowaniu osób, które reprezentowały będą opinie i potrzeby mieszkańców, docelowych odbiorców prac realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. – Rewitalizacja jest procesem długotrwałym. Komitet, jako zespół opiniodawczo-doradczy, uczestniczyłby we wszystkich etapach prowadzonych prac – dodaje.

- Rudzki Komitet Rewitalizacji ma liczyć nie mniej niż 7 i nie więcej niż 21 członków reprezentujących trzy sektory: społeczny, gospodarczy i publiczny – zaznacza wiceprezydent Michał Pierończyk. Sektor społeczny reprezentować mają przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych oraz użytkowników wieczystych nieruchomości. Sektor gospodarczy obejmuje przedsiębiorców działających na obszarze rewitalizacji, właścicieli terenów inwestycyjnych oraz właścicieli zakładów pracy zatrudniających osoby z obszaru rewitalizacji, zaś sektor publiczny reprezentowany będzie przez przedstawicieli organów władzy publicznej.

Kandydat musi być osobą pełnoletnią. Zgłoszenie polega na wypełnieniu odpowiedniego dla danego sektora formularza, w którym opisuje się m.in. doświadczenie kandydata w zakresie rewitalizacji oraz sposób kontaktowania się z reprezentowanym środowiskiem. Przy zgłoszeniu konieczne jest też dostarczenie wymaganych załączników np. list poparcia – informuje Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju UM.

Pierwsza kadencja Komitetu Rewitalizacji trwała będzie 2 lata, a kolejne – 3 lata. Bycie członkiem zespołu ma charakter społeczny, za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów.

Zgłoszenia drogą papierową należy dostarczyć do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta /tel. 32 244 90 49/ w terminie od 27 sierpnia do 7 września br. Od tego dnia specjalnie powołana komisja będzie miała dwa tygodnie na przeanalizowanie kandydatur i wybór członków. Szczegóły dotyczące składania kandydatur, powołania Komitetu i jego działalności można znaleźć tutaj.

Przypomnijmy, że Ruda Śląska chce zrewitalizować 12 podobszarów miasta. Stanowią one ponad 11 proc. jego powierzchni i są zamieszkałe przez ponad 36 tys. osób (co stanowi około 30% ludności Rudy Śląskiej). Dwa największe obszary obejmują północną część dzielnicy Ruda oraz centralną część Wirku wraz z Czarnym Lasem. Z innych wytyczonych przestrzeni wymienić należy: historyczną część Orzegowa, centralną część Goduli, Chebzie wraz z kolonią robotniczą Kaufhaus, zabytkową część Nowego Bytomia, Starą Bykowinę wraz z północną częścią Kochłowic i terenami poprzemysłowymi po kopalni Polska-Wirek, a także kolonię robotniczą Carl Emmanuel. Pozostałe miejsca to: Szyb Mikołaj wraz z najbliższym otoczeniem, teren położony w rejonie ul. 1 Maja, tereny poprzemysłowe w rejonie kopalni Pokój oraz okolice Muzeum PRL-u.

W Gminnym Programie Rewitalizacji znalazło się ponad 100 planowanych do 2030 roku przedsięwzięć. Już teraz niektóre z nich są realizowane. Trwa m.in. rewitalizacja budynku dworca PKP w Chebziu na cele „Stacji Biblioteka”, rewitalizacja tzw. Florianki przy ul. Niedurnego 73, budowa Traktu Rudzkiego oraz adaptacja pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka.

Formularze:
Obszar społeczny
Formularz zgłoszeniowy
Lista poparcia
Oświadczenie - nieruchomości
Oświadczenie - organizacje pozarządowe/grupy nieformalne
Rekomendacje dla kandydata
Obszar gospodarczy
Formularz zgłoszeniowy
Oswiadczenie - przedsiębiorcy
Rekomendacja dla kandydata
Obszar publiczny
Formularz zgłoszeniowy
Zgoda na reprezentowanie


 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter