Kir Żałobny

Prezydent z wotum zaufania i absolutorium

Prezydent z wotum zaufania i absolutorium

Rudzcy radni podczas dzisiejszej sesji udzielili Prezydent Grażynie Dziedzic wotum zaufania oraz udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. - Dziękuję radnym za zaufanie. Mieszkańców zaś  pragnę zapewnić, że nie zamierzam odstępować od obranego kursu i nadal będę dążyć do systematycznego rozwoju miasta oraz jednocześnie dbać o stabilność jego finansów. Po to, żeby Ruda Śląska była jak najlepszym miejscem do mieszkania, pracy i wypoczynku – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 15 radnych, 7 głosowało przeciw, a 1 się wstrzymał. Natomiast podczas glosowania za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych, a 8 się wstrzymało.

- Cieszę się, że radni docenili stabilność finansów miasta i jego ciągły rozwój. Warto dodać, że dzięki skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej, nie musimy tak bardzo posiłkować się kredytami – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Na tle innych miast, nawet wyraźnie bogatszych od naszego, wypadamy całkiem dobrze. Co ważne, nie mamy też żadnych problemów z płynnością finansową, co niestety dotyka niektóre samorządy – dodaje.

Jak zatem w skrócie można przedstawić finanse Rudy Śląskiej A.D. 2018? - Wzrost dochodów ogółemo blisko 70 mln zł w porównaniu rok do roku, dochody ze środków unijnych jedne z najwyższych w województwie, wzrost majątku miasta o 49 mln zł, nadwyżka operacyjna najwyższa od 2014 r., czy wydatki na inwestycje na poziomie prawie 134 mln zł – wylicza Ewa Guziel skarbnik miasta.

Okazuje się, że ubiegłoroczny budżet był drugim z rzędu, w którym zarówno wydatki, jak i dochody przekroczyły 700 mln zł. Rosnące z roku na rok dochody budżetowe sprawiają, że miasto może bezpiecznie realizować zadania zapisane w budżecie po stronie wydatkowej. W 2012 r. dochody Rudy Śląskiej wynosiły 544,4 mln zł, w 2017 r. było to już 700,9 mln zł, natomiast w zeszłym ponad 770,3 mln zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca dochody Rudy Śląskiej wyniosły 5 574 zł. Na tle sąsiednich miast na prawach powiatu wyższy wskaźnik w tym zakresie mają tylko Katowice i Chorzów. Mniejsze dochody na „głowę mieszkańca” odnotowały Bytom, Zabrze czy Świętochłowice. Jeśli chodzi o wydatki miasta, to w 2018 r. zamknęły się one kwotą 798,7 mln zł i były wyższe od tych w 2017 r. o blisko 56 mln zł.

Analizując wykonanie ubiegłorocznego budżetu Rudy Śląskiej nie sposób nie zauważyć dużych nakładów miasta na inwestycje. Miasto na ten cel wydało prawie 134 mln zł, praktycznie połowa, bo przeszło 66,3 mln zł to wartość projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych. Również po stronie dochodów pieniądze unijne stanowiły istotną pozycję. W ubiegłym roku do budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu 54 mln zł. – Stawiamy na realizację tych inwestycji, gdzie albo już uzyskaliśmy dofinansowanie, albo wiemy, że możemy takie środki pozyskać – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. Okazuje się, że miasto w zakresie dochodów ze środków europejskich wypada bardzo dobrze na tle innych miast na prawach powiatu w województwie śląskim. Wśród 19 takich miast Ruda Śląska miała 6. wynik. Jeszcze lepiej sytuacja wygląda jeżeli pod analizę weźmie się dochody unijne jako procent ogółu wszystkich dochodów budżetowych. W przypadku Rudy Śląskiej środki europejskie stanowiły 7 proc. wszystkich dochodów. To 2. wynik wśród miast na prawach powiatu w województwie.

Dzięki stale realizowanej przez władze miasta strategii maksymalnego wykorzystania środków zewnętrznych, miasto w ubiegłym roku nie musiało uruchamiać całej zaplanowanej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. – W ten sposób deficyt zaplanowany w pierwotnie uchwalonym budżecie na 2018 r. z 64,7 mln zł spadł ostatecznie do 28,4 mln zł – informuje Ewa Guziel, skarbnik miasta. Zmniejszenie deficytu przełożyło się także na zmniejszenie planowanego zadłużenia. Jego wskaźnik, który pokazuje udział zobowiązań w dochodach ogółem, w 2018 r. wyniósł 35,02 proc. Jest on zatem wyższy jedynie o 2 proc. niż w 2017 r. - Pomimo dużych nakładów inwestycyjnych w ostatnich 4-5 latach wskaźnik zadłużenia nadal jest mniejszy od tego z 2011 r., kiedy dopiero szykowaliśmy się na nową perspektywę finansową. Warto jednak zauważyć, że wydatki inwestycyjne w tym czasie z 56 mln zł w 2011 r. wzrosły do 134 mln zł w 2018 r. – wylicza skarbnik miasta.

Niezwykle ważna w kontekście stabilności finansów miasta, szczególnie w perspektywie kolejnych lat, jest tzw. nadwyżka operacyjna. Jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi, a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi. W ubiegłym roku była ona dodatnia, na poziomie 42,2 mln zł. To najlepszy wynik od 2014 r. Dobra sytuacja finansowa Rudy Śląskiej ma swoje odzwierciedlenie także w innych wskaźnikach dotyczących budżetu miasta. Przykładem może być wskaźnik samofinansowania, który w 2018 r. wyniósł 78,81 proc. i był wyższy od tego w 2017 r. o ponad 17 proc.

Przypomnijmy, że podjęcie uchwał w sprawie wotum zaufania i absolutorium podczas jednej sesji to efekt ubiegłorocznych zmian w ustawie o samorządzie gminnym. To dzięki nowelizacji tej ustawy radni otrzymali kolejne narzędzie oceny prezydenta miasta, jakim jest raport o stanie miasta. Zawarto w nim dane o zmianach zachodzących we wszystkich obszarach aktywności samorządu, dane statystyczne, analizy i zestawienia.

Sam raport składa się z kilku części. Pierwszą i jedną z najważniejszych jest informacja o stanie finansów miasta, oznacza to, że w tym elemencie dokument ten wpisuje się w zakres tematyczny, który obejmuje uchwała absolutoryjna. Oprócz wymienionych już wcześniej danych dotyczących budżetu miasta za 2018 r. z lektury raportu w tej części można się dowiedzieć o rosnących dochodach miasta. W stosunku do roku 2017, w roku 2018 dynamika dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła 110,47%, co oznacza wzrost tych dochodów o kwotę prawie 18 mln zł, a dynamika dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyniosła 112,96%, co oznacza wzrost o kwotę prawie 9 mln zł.

Kolejna część raportu dotyczy pracy Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta, a także miejskich jednostek organizacyjnych i spółek. – W tym dziale raportu szczególne znaczenie ma dla mnie temat kontaktów z mieszkańcami, ponieważ od pierwszej kadencji swoją prezydenturę opieram na dialogu. W urzędzie przyjęłam w ubiegłym roku 327 osób, a moi zastępcy łącznie 867. Do tego dochodzą spotkania w dzielnicach, organizowane dwa razy w roku, w których uczestniczyło w sumie około 730 osób – zaznacza Grażyna Dziedzic.

Trzecia część raportu przedstawia realizację miejskich polityk, programów i strategii. Oprócz sprawozdań ze Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030 oraz z Gminnego Programu Rewitalizacji, które stanowią załączniki do raportu, mowa tu m.in. o działaniach z zakresu ochrony środowiska naturalnego, demografii i przedsięwzięć prorodzinnych, oświaty i wychowania, kultury, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta, rozwoju przedsiębiorczości, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizacji zadań Smart City, ochrony zabytków, budownictwa mieszkaniowego czy komunikacji i transportu w mieście.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod względem liczby mieszkańców Ruda Śląska jest 26. ośrodkiem w Polsce. Na koniec czerwca 2018 roku liczba mieszkańców wynosiła 138 215. Zameldowanych na stałe na koniec 2018 roku było 130 219 osób, z czego ponad 52% stanowiły kobiety, a niecałe 48% mężczyźni. Największą grupę – ponad 60% - stanowiły osoby w wieku produkcyjnym (kobiety 19-60 lat i mężczyźni 19-65 lat), ponad 18% to dzieci i młodzież, a prawie 21% osoby w wieku poprodukcyjnym. W 2018 r. odnotowano 1311 urodzeń i 1708 zgonów.

Kolejna część raportu dotyczy budżetu obywatelskiego, a ostatnia – realizacji uchwał Rady Miasta. W 2018 roku rudzcy radni podjęli 237 uchwał. Wśród projektów uchwał, którymi w ubiegłym roku zajmowała się Rada, przez Prezydenta Miasta zostało złożonych 198, w tym 61 aktów prawa miejscowego.

Uchwała absolutoryjna to jedna z najważniejszych uchwał, jaką podejmuje Rada Miasta. Jest ona oceną działalności prezydenta miasta za dany rok w oparciu o realizowany budżet. Najpierw oceny wykonania budżetu miasta za 2018 r. dokonała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach /RIO/. Wydana przez nią jeszcze w kwietniu opinia była w tym zakresie pozytywna.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter