Kir Żałobny

Prezydent RP odznaczył pracowników rudzkiego MOPS

Prezydent RP odznaczył pracowników rudzkiego MOPS

Kilkunastu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej zostało odznaczonych przez Prezydenta RP za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie pracy zawodowej. Odznaczenia zostały wręczone w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

- Fakt, że co roku powiększa się grono odznaczonych pracowników rudzkiej pomocy społecznej potwierdza stały, wysoki poziom pracy naszego ośrodka. Cieszę się, że tacy ludzie służą pomocą potrzebującym jej mieszkańcom miasta – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. Dumny ze swoich pracowników jest również Krystian Morys, dyrektor MOPS. - Po raz pierwszy zostaliśmy wyróżnieni medalami w 2011 r. i dotychczas 48 pracowników otrzymało to zaszczytne wyróżnienie Prezydenta RP – podkreśla.

Tym razem Prezydent RP przyznał pracownikom rudzkiego MOPS 7 złotych, 5 srebrnych i 6 brązowych medali. - Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wśród odznaczonych w tym roku są pracownicy kadry kierowniczej, pracownicy na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych – 5 z nich to pracownicy socjalni – mówi Krystian Morys.

Złotymi medalami zostali odznaczeni: Krystyna Bujałkowska, Halina Kapica, Barbara Malik, Anna Sokalska, Maria Spaltenstein, Alicja Tkocz i Eugenia Wieczorek. Srebrne medale trafiły do: Joanny Gorysz, Krystyny Mazurek, Patrycji Pluta – Szymajda, Jolanty Szary i Ewy Twierdzińskiej, natomiast brązowe do: Kariny Kaczyńskiej, Agnieszki Kaintoch, Aleksandry Majowskiej, Anny Rucińskiej, Izabeli Starowicz i Michała Zawiszy.

Wszyscy pracownicy odznaczeni złotymi medalami posiadają ponad 30 letni staż pracy. Halina Kapica, Anna Sokalska, Eugenia Wieczorek są pracownicami socjalnymi, które przez wiele lat prowadziły pracę socjalną z rodzinami wieloproblemowymi udzielając im pomocy i wsparcia, a dzięki posiadanej wiedzy z bardzo dobrymi efektami prowadzą intensywną pracę socjalną z zastosowaniem kontraktu socjalnego. Krystyna Bujakowska i Maria Spaltenstein pracują na stanowiskach urzędniczych, gdzie każda z przygotowywanych przez nie decyzji wymaga nie tylko znajomości prawa, ale także dogłębnej analizy sytuacji życiowej klienta. Alicja Tkocz w codziennej pracy wdraża szeroką wiedzę zarówno ogólną, jak i specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Barbara Malik aktywnie uczestniczyła w przygotowywaniu a następnie wdrażaniu i rozliczaniu Projektu Systemowego „Ruda Śląska-szansą dla wszystkich”, od 2010 r. pełni obowiązki głównego księgowego MOPS.

Pracownicy, którzy otrzymali srebrne medale posiadają ponad 20 letni staż pracy. Krystyna Mazurek jako pracownik socjalny współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, a z własnej inicjatywy podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej. Ewa Twierdzińska w swojej pracy zawodowej realizowała zadania pracownika socjalnego, specjalisty prac socjalnej, a od 2005 r. kierownika sekcji pracowników socjalnych w dwóch dzielnicach miasta. Joanna Gorysz wykonuje zadania w zakresie obsługi płacowej pracowników, a ponadto prowadzi obsługę m.in. systemu płacowego oraz systemów bankowych. Jolanta Szary prowadzi sprawy pracownicze zarówno pracowników MOPS, jak i obsługę kadrową dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych w sferze pomocy społecznej oraz dyrektorów i pracowników 3 Rodzinnych Domów Dziecka. Patrycja Pluta – Szymajda od marca 2011 r. jako zastępca dyrektora MOPS sprawuje nadzór nad pracą komórek merytorycznych, m.in. Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Pomocy Materialnej Uczniom, Działem Dodatków Mieszkaniowych, Działem Techniczno-Gospodarczym, Działem Techniczno-Informatycznym.

Pracownicy, którzy otrzymali brązowe medale posiadają ponad 10 letni staż pracy. Karina Kaczyńska w 2011 r. objęła stanowisko zastępcy dyrektora MOPS, czynnie propaguje ideę rodzicielstwa zastępczego. Jest członkiem Społecznej Komisji Mieszkaniowej, uczestniczyła w Zespole zadaniowym ds. kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego kadr pomocy i integracji społecznej woj. śląskiego. Agnieszka Kaintoch od 2013 r. kieruje nowym Działem ds. Asysty Rodzinnej, angażuje się w pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Aleksandra Majowska specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu projektów aplikujących o środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a także zarządzaniu projektami systemowymi w ośrodku pomocy społecznej, w latach 2008-2014 realizowała projekt systemowy „Ruda Śląska-szansą dla wszystkich”. Anna Rucińska jest kierownikiem Działu Klub Integracji Społecznej, prowadzona przez nią aktywizacja zawodowa bezrobotnych wiąże się z szeroko rozumianą profilaktyką z zakresu uzależnień. Izabela Starowicz wykonuje zadania z zakresu współpracy z sektorem pozarządowym, szczególnie w zakresie prowadzenia świetlic, grup profilaktyczno – rozwojowych dla dzieci i młodzieży, wsparcia dla osób niepełnosprawnych czy przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Michał Zawisza jest kierownikiem Działu Informatyczno – Analitycznego, przeprowadzał Ośrodek przez wszystkie etapy informatyzacji, aktywnie uczestniczy w rozwoju systemów informatycznych MOPS.

W styczniu tego roku Rada Miasta Ruda Śląska uchwaliła Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 – 2030. Rozwój systemu pomocy społecznej, godnych warunków zamieszkania czy warunków sprzyjających umacnianiu rodziny - to tylko niektóre z jej założeń. Dokument zakłada realizację 165 projektów społecznych. Strategia opracowana została w ramach projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”.

[Foto: MOPS]

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter