Kir Żałobny

Postępowanie administracyjne ws. Ekologicznego Centrum Odzysku Energii

Postępowanie administracyjne ws. Ekologicznego Centrum Odzysku Energii

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, art.34, art.35 i art.36 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami),

podaje się do publicznej wiadomości informację, że:

 1. Prezydent Miasta Ruda Śląska przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej” zlokalizowanego w  rejonie DTŚ i ul. Zabrzańskiej (działki nr 273, 276,280, 217/21, 218/21, 248/21 i 158/25).
 2. Na wniosek (data wpływu do Urzędu 21 grudnia 2018 r.) Spółki DROGOPOL EKOPARK Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Miedzianej 10, uzupełniony pismem z 31 stycznia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej” zlokalizowanego w rejonie DTŚ i ul. Zabrzańskiej (działki nr 273, 276,280, 217/21, 218/21, 248/21 i 158/25), Prezydent Miasta Ruda Śląska pismem z 7 lutego 2019 r. znak KO.6220.1.53.2018 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe warunkowania realizacji przedsięwzięcia jw.
 3. Przedmiotem postępowania administracyjnego jest wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu składającego się z:
  - instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPO), wyposażonej w jedną linię spalania zasilaną paliwem z odpadów oraz wysuszonymi osadami ściekowymi o nominalnej wydajności 120 00 Mg/rok,
  - instalacji suszenia komunalnych osadów ściekowych.
 4. Organem właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Ruda Śląska po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz zasięgnięciu opinii Marszałka Województwa Śląskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej.
 5. Z treścią wniosku oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej” (tekst jednolity) i Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 30 maja 2019 r. znak WOOŚ.4221.17.2019.MP.2, Postanowieniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z 24 maja 2019 r. znak GL.RZŚ.436.4.2019.AS, Opinią Sanitarną Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej z 11 marca 2019 r. znak ONS/NZ-523/8Ś/791/1391/19 oraz Postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego z 18 października 2019 r. znak OS-OOS.7030.6.2019 można się zapoznać oraz złożyć uwagi  i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek, wtorek, środa, od godz. 8.00 do godz. 16.00, czwartek od godz. 10.00 do godz. 18.00, w piątek od godz. 8.00  do godz. 14.00.
 6. W ramach prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa zostanie przeprowadzona w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 17.00 rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa. Miejsce przeprowadzenia rozprawy – Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (sala sesyjna – 213, II piętro).
 7. Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni, tj. od 4 listopada 2019 r. do 3 grudnia 2019 r. w formie:
  - ustnej,
  - pisemnej na adres: Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa  Urzędu  Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41 – 709 Ruda Śląska,
  - za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:wosig@ruda-sl.pl.
 8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter