Kir Żałobny

Pomoc dla przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorców

Rudzcy przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku ze zmianą stawki opłaty śmieciowej, mogą starać się o ulgi w spłacie zobowiązań. Możliwość korzystania z ulg dotyczy także podatków i opłat lokalnych, jak również opłat czynszowych za lokale gminne.

Podatki i opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Przedsiębiorcy mogą starać się o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Przedsiębiorcy w ten sposób mogą wnioskować m.in. o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty czy umorzenie zaległości podatku lub opłaty.

Co ważne, każda sprawa jest traktowana indywidulanie, a podczas ich rozpatrywania pod uwagę branych jest wiele czynników i przesłanek dotyczących sytuacji ekonomicznej podmiotów ubiegających się o ulgę. Złożenie wniosku wiąże się także z dostarczeniem dokumentów obrazujących sytuację finansową przedsiębiorcy. Niezbędne jest także wypełnienie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. poz. 311).

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sytuacji gdy lokal użytkowy znajduje się w zasobach wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni mieszkaniowej, uprawnionym do złożenia wniosku o pomoc de minimis jest podmiot składających deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli wspólnota mieszkaniowa bądź spółdzielnia mieszkaniowa.

Bliższe informacje w zakresie podatków od nieruchomości oraz środków transportu: tel. 32 244 90 00, wew. 5231.

Bliższe informacje w zakresie opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych: tel. 32 244 90 00, wew. 3100, 3101, 3102.

Czynsz za lokale gminne

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się także o ulgę w opłatach czynszowych za lokale gminne. Zasady te precyzują uchwały Rady Miasta (uchwała nr PR.0007.82.2014 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Gminy Ruda Śląska lub będącymi w jej posiadaniu oraz uchwała PR.0007.155.2019 w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania).

Ulga dotyczyć może odroczenia terminu płatności czynszu, rozłożenia go na raty lub umorzenia całości bądź części czynszu. Przedsiębiorcy mogą starać się o obniżenie opłaty czynszowej. W tym przypadku stawka czynszu może zostać maksymalnie obniżona do wysokości ponoszonych przez miasto kosztów zarządzania nieruchomością (aktualnie jest to miesięcznie 3,71 zł/m² netto dla budynków gminnych, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały, stawka nie może być niższa niż opłaty płacone na rzecz wspólnoty).

Podobnie jak w przypadku ulg podatkowych, każdy składany wniosek w sprawie czynszów rozpatrywany jest indywidulanie, a pod uwagę branych jest wiele czynników i przesłanek dotyczących sytuacji ekonomicznej podmiotów ubiegających się o ulgę. Złożenie wniosku wiąże się
z dostarczeniem szeregu dokumentów obrazujących sytuację finansową przedsiębiorcy. Wnioski będą rozpatrywane przy uwzględnieniu przepisów o pomocy de minimis.

Bliższe informacje w sprawie ulg w czynszach: tel. 32 244 90 00, wew. 2351.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter