Header decorative image
Kir Żałobny

Pomagają miastu i sobie

Pomagają miastu i sobie

Łącznie 204 bezrobotnych korzystających z pomocy rudzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonywało w ubiegłym roku prace społecznie użyteczne. Realizując wiele potrzebnych miastu zadań remontowych, konserwatorskich i porządkowych oprócz wynagrodzenia zdobywali doświadczenia przydatne w pracy zawodowej. 19 spośród nich znalazło zatrudnienie.

W realizowanym od kilku lat programie prac społecznie użytecznych uczestniczą osoby długotrwale bezrobotne bez prawa do zasiłku, które korzystają z pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej starają się przygotować i zmotywować bezrobotnych do skutecznego poszukiwania pracy oraz wykształcić w nich nawyki i dyscyplinę pracowniczą. – Staramy się pomagać im kompleksowo w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej. Oprócz pracy zapewniamy możliwość korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz organizujemy indywidualne oraz grupowe zajęcia o charakterze aktywizującym – podkreśla Krystian Morys, dyrektor MOPS.

Wykaz miejsc, które zostały wyremontowane lub wysprzątane jest długi i obejmuje m.in. szpital, mieszkania socjalne, szkoły, placówki pomocy społecznej, parki, komisariaty policji, budynki Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, place zabaw, obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki kultury i cmentarze. Pomoc w postaci prac remontowych i porządkowych udzielana też była, na wniosek pracownika socjalnego, starszym i niepełnosprawnym klientom pomocy społecznej.

Sztandarowym przykładem przydatności tej formy aktywizacji osób bezrobotnych jest 10 mieszkań socjalnych i 4 mieszkania chronione, które zostały wyremontowane w ramach programu „Gminne programy aktywizacji społeczno zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”. W ubiegłym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej po raz kolejny otrzymał dotację na realizację programu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w wysokości 110 tys. zł. W sumie na przestrzeni ostatnich lat MOPS pozyskał na realizację tego programu 680 tysięcy złotych.

Ważne miejsce wśród wykonywanych w Rudzie Śląskiej prac społecznie użytecznych zajmuje porządkowanie miasta. W 2012 roku wysprzątanych w ten sposób zostało 206 miejsc. Zebrane odpady zapełniły 2 277 worków oraz 3 kontenery, co dało w sumie 280 320 litrów. Ponadto we współpracy ze Strażą Miejską w obrębie 37 ulic latarnie, słupy uliczne oraz znaki drogowe zostały oczyszczone z ogłoszeń, umieszczonych tam bez zgody właściciela.

Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych przyjęła podczas ostatniej sesji Rada Miasta. Zakłada on ponad 54 tysiące godzin prac wykonywanych przez 125 osób od 14 stycznia do 13 grudnia 2013 r. - Najbliższe prace remontowe realizowane będą w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, Ośrodku Terapii Uzależnień, Szkołach Podstawowych nr 2 i 40 i Komendzie Miejskiej Policji – wylicza Anna Rucińska, kierownik działu Klub Integracji Społecznej w rudzkim MOPS.

Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji osób bezrobotnych uregulowaną w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ich realizacja w Rudzie Śląskiej została ujęta w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w ramach programu „Prace społecznie użyteczne. Reintegracja społeczno – zawodowa bezrobotnych klientów MOPS”. W 2013 roku koszt realizacji programu przewidywany jest na 416.185 zł, z czego 249.711 zł pokryje refundacja z Funduszu Pracy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter