Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Południowa część Rudy Śląskiej z nowym planem zagospodarowania

Sala sesyjna. Grupa osób siedzących na fotelach, w tle mężczyzna przy mównicy i kilka osób za stołem prezydialnym. Z tyłu flagi Unii Europejskiej, Polski, i Rudy Śląskiej.

Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Rudy Śląskiej uchwaliła podczas ostatniej sesji Rada Miasta. To trzeci obszar objęty nowym planem po podjętej w 2015 roku decyzji o zastąpieniu obowiązującego wówczas jednego MPZP obejmującego całe miasto czterema odrębnymi.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to materia, nad którą ciągle pracujemy. Zmiany w nim są dla nas narzędziem do określania kierunków, w których w przyszłości powinna rozwijać się przestrzeń miejska. Ale też musimy reagować na zachodzące wokół nas procesy i odpowiadać na oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców – mówi prezydent Michał Pierończyk.

Uchwalony plan dotyczy obszaru na południe od autostrady A4, obejmującego zespoły jednostek urbanistycznych Halemba I, Halemba II, Halemba Centrum, Kłodnica, Stara Kuźnica i Kochłowice. To teren o powierzchni około 2949 ha. Mieszkańcy mogli wpłynąć na kształt uchwały najpierw zgłaszając wnioski przed opracowaniem projektu, a później uwagi do projektu po jego dwukrotnym publicznym wyłożeniu. Odbyły się również dwie dyskusje publiczne nad przyjętymi rozwiązaniami. Łącznie wpłynęło około 600 wniosków i uwag.

Wśród zmian zawartych w uchwale znalazło się przeznaczenie terenu po byłej elektrociepłowni Halemba na funkcję produkcyjno-usługową, umożliwiającą m.in. budowę farm fotowoltaicznych. Z kolei przy ul. Kalinowej w dzielnicy Kochłowice możliwe będzie teraz zlokalizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na wielu terenach mieszkaniowych ograniczona została realizacja zabudowy szeregowej. Natomiast między ulicami Cegielnianą i Poranną wprowadzono funkcję zieleni urządzonej ze względu na ochronę złóż surowców ilastych. Usystematyzowane zostało również przeznaczenie w planie terenów pod ogródkami działkowymi.

Z obszaru objętego planem wydzielono do osobnego procedowania niewielką część w rejonie ul. Panewnickiej ze względu na konieczność sporządzenia osobnego planu wymagającego przygotowania wniosku do Ministra Klimatu i Środowiska o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne pod inwestycję odwodnienia terenu mieszkaniowego.

Przypomnijmy, że w 2006 roku uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla całego obszaru Rudy Śląskiej. W kolejnych latach wprowadzono w nim wiele drobnych zmian, aż powstała potrzeba przygotowania nowego, kompleksowego opracowania dla większych obszarów. - Podzieliliśmy wówczas miasto na cztery części, których granice wyznaczają ważne drogi – autostrada A4, ul. Zabrzańska i ul. 1 Maja. Oznaczało to, że opracowane zostaną cztery plany zagospodarowania, które będą przedmiotem osobnych uchwał Rady Miasta – mówi Daniel Nowok, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta.

Dzisiejsza uchwała jest trzecią z czterech wspomnianych. W 2018 r. Rada Miasta uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru między ul. Zabrzańską, ul. 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta, a w 2021 roku – dla obszaru ograniczonego od południa autostradą A4, od wschodu ul. 1 Maja, od północy ul. Zabrzańską i od zachodu granicą miasta. Pozostał więc jeszcze obszar na północ od ul. Zabrzańskiej. Z uwagi na zmiany w przepisach – wprowadzenie reformy planowania przestrzennego w naszym kraju – nie będzie on zmieniany, gdyż ustawa obliguje, żeby w pierwszej kolejności podjąć prace nad planem ogólnym dla terenu całego miasta, który ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Prace nad nowymi planami poprzedziło uchwalenie w marcu 2015 roku nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – dokumentu o bardziej ogólnym charakterze, z którym plan musi być zgodny. Studium musi z kolei być zgodne z zapisami dokumentów nadrzędnych - koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter