Kir Żałobny

Podsumowanie roku szkolnego

Podsumowanie roku szkolnego

W najbliższy piątek ponad 20 tys. uczniów oficjalnie zakończy rok szkolny 2013/2014. Przedstawiciele rudzkich placówek oświatowych już dzisiaj podsumowali mijający rok. - To był bardzo pracowity czas dla wszystkich pracowników oświaty – podkreślała Grazyna Dziedzic, prezydent miasta. -  Wszyscy chcemy, żeby rudzcy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki, co udaje się nie tylko dzięki ich pracy, ale także dzięki zaangażowaniu nauczycieli i dyrektorów placówek. Wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować – mówiła Grażyna Dziedzic.

Zaangażowanie i wspólna praca przyniosła efekt w postaci lepszych wyników tegorocznego sprawdzianu 6-klasistów. Zwiększyła się również liczba rudzkich  szkół, które uzyskały średnią wyższą od średniej krajowej i wojewódzkiej. Przed rudzką oświatą jest jeszcze jednak wiele wyzwań. – Przedwczoraj zostały opublikowane wyniki egzaminów gimnazjalnych. Wstępna analiza wskazała, że uczniowie uzyskali wyniki porównywalne z tymi z ubiegłego roku, lepsze z matematyki i języka niemieckiego natomiast słabsze z języka angielskiego – informuje Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty. Nie są jeszcze znane wyniki egzaminu maturalnego, które będą opublikowane 27 czerwca. – Wszystkie procesy edukacyjne i wyniki sprawdzianu oraz egzaminu gimnazjalnego osiągane przez rudzkich uczniów są poddawane analizie. Staramy się wyciągać wnioski i wdrażać odpowiednie programy, by nauka była jak najbardziej efektywna – podkreśla Aleksandra Piecko.


Do takich programów z pewnością należy projekt kompleksowego wspomagania szkół podstawowych realizowany przez cały ubiegły rok szkolny we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. – W szkołach przeprowadzona została pogłębiona diagnoza, która posłużyła przygotowaniu Rocznych Planów Wspomagania dla każdej ze szkół – wymienia Aleksandra Piecko. – Następnie 10 trenerów przeprowadziło 36 szkoleń dla 376 nauczycieli. Odbyły się spotkania konsultacyjne i ewaluacyjne, przygotowano także rekomendacje do dalszej pracy – informuje. Trening i wymiana doświadczeń dała pierwsze efekty w postaci lepszych wyników sprawdzianu. - Dzięki wspólnym działaniom projekt zintegrował nauczycieli, pozwolił na wymianę doświadczeń i odświeżenie wiedzy – mówiła Małgorzata Gerstel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13.

- Pragnę podkreślić bardzo dobrą współpracę między samorządem, a radami pedagogicznymi. Zaangażowanie w pracę jest bardzo duże, nie tylko w wyniki, ale też w zajęcia pozalekcyjne. To procentuje indywidualnymi sukcesami uczniów – zauważyła prezydent miasta. – Na pewno będziemy nadal pracować nad lepszymi wynikami w nauce, ale również będziemy inwestować w infrastrukturę, by zapewnić rudzkim uczniom jak najlepsze warunki do kształcenienia.- Miniony rok z perspektywy naszej szkoły oceniam bardzo dobrze, bo wszystko, co zaplanowaliśmy udało nam się zrealizować – mówi Ilona Milik, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych.- Zakończyliśmy projekt realizowany z programu „Comenius”, dofinansowany ze środków unijnych, wdrażaliśmy MEN-owski projekt „Bezpieczna, przyjazna szkoła”, nasz wniosek złożony w akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom” również uzyskał wsparcie. W tym roku zakończył się również projekt modernizacji naszej placówki – mamy teraz najpiękniejszą szkołę w całym mieście – podkreśla Ilona Milik.

Rudzkie szkoły biorą aktywny udział w projektach współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z którego realizowano w roku szkolnym 2013/2014 5 projektów, natomiast w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” realizowano 2 projekty. Od stycznia program „Uczenie się przez całe życie” został zastąpiony nowym programem na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu „Erasmus+”, w ramach którego 8 rudzkich szkół złożyło wnioski. Od nowego roku szkolnego rozpocznie się realizacja nowego projektu w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych, który współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warto podkreślić, że w rudzkich placówkach oświatowych zorganizowano także wypoczynek dla dzieci i młodzieży. W akcji „zima 2014” wzięło udział 1147 uczestników, a w lipcu i sierpniu około 600 uczniów weźmie udział w półkoloniach.

W Rudzie Śląskiej funkcjonują 33 przedszkola w tym 4 niepubliczne, 2 zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkt wychowania przedszkolnego, 26 szkół podstawowych, 20 gimnazjów, 8 liceów ogólnokształcących, 7 techników, 2 licea profilowane, 8 zasadniczych szkół zawodowych. 7 z tych szkół przeznaczonych jest dla osób dorosłych, są wśród nich szkoły niepubliczne. Naukę można także pobierać w Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, a także w Szkole Muzycznej I i II stopnia. W Rudzie Śląskiej funkcjonuje jeszcze Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i  Młodzieżowy Dom Kultury.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter