Kir Żałobny

Podsumowanie kadencji

Podsumowanie kadencji

64 sesje, 1107 podjętych uchwał, ponad 500 złożonych interpelacji oraz 425 posiedzeń komisji stałych.  To bilans czterech lat pracy Rady Miasta Ruda Śląska. Dziś podczas sesji kończącej kadencję 2014-2018 podsumowano ten okres pracy rudzkich radnych.

Licząca 25 radnych rudzka Rada Miasta w kadencji 2014-2018 obradowała podczas 64 sesji. Dwie z nich miały charakter uroczysty - 20 kwietnia 2015 r. zwołano sesję w celu upamiętnienia 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 5. rocznicy katastrofy smoleńskiej, natomiast 6 czerwca 2015 r. odbyła się sesja w 25. rocznicę restytucji samorządu terytorialnego w Polsce. Z kolei 5 września 2017 r. odbyła się specjalna sesja Rady Miasta, poświęcona restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce z udziałem wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego.

Radni podjęli 1107 uchwał, w tym: uchwały budżetowe, uchwały z zakresu opieki zdrowotnej, uchwały dotyczące infrastruktury i ochrony środowiska, dotyczące spraw Statutu Miasta, Regulaminu Rady Miasta, nazewnictwa ulic i rond, uchwały oświatowe, uchwały dotyczące sportu i kultury. Radni wystąpili także do prezydenta miasta z ponad 500 interpelacjami i wnioskami związanymi ze sprawami ważnymi dla miasta i mieszkańców Rudy Śląskiej.

Rudzcy radni w minionej kadencji uhonorowali również osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do promocji miasta w kraju i po za jego granicami. Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Ruda Śląska” przyznany został Joannie Helander, a tytuł „Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska” – Adamowi Szlosarkowi, Eugeniuszowi Marszałkowi oraz zespołowi „UNIVERSE”.

Podczas mijającej kadencji odbyło się także 425 posiedzeń komisji stałych Rady Miasta. Radni należeli do dziewięciu komisji: Rewizyjnej, Budżetu i Przedsiębiorczości, Sportu i Kultury Fizycznej, Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Rozwoju Miasta, Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury oraz Ochrony Środowiska. Najliczniejszą z nich była Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej (12 członków).

Przypomnijmy, że Rada Gminy (Miasta) jest organem uchwałodawczym. Kontroluje działalność wójta (prezydenta), gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. Radni wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz maksymalnie trzech wiceprzewodniczących. Do zadań rady należy m.in. uchwalanie statutu gminy, stanowienie o kierunkach działania wójta oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie jego zaakceptowania, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czy uchwalanie programów gospodarczych.

Pomimo, że ostatnia planowa sesja rady miasta kadencji 2014-2018 odbyła się dzisiaj, nie jest wykluczone, że radni tej kadencji po najbliższych wyborach mogą się spotkać na jeszcze jednej sesji. Wynika to z tego, że aktualna kadencja zgodnie z terminarzem kończy się 16 listopada i dopiero po tym terminie można będzie zwołać pierwsze posiedzenie rady miasta nowej kadencji.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter