Header decorative image
Kir Żałobny

Planowane postępowanie o udzielenie zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Planowane postępowanie o udzielenie zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Uwaga: informacja dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objętych od 01.01.2021 r. gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych (na mocy uchwały nr PR.0007.51.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z 30.04.2020 r.
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)

Na podstawie art. 6c ust. 3c i 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), Prezydent Miasta Ruda Śląska informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (na okres co najmniej 12 miesięcy począwszy od 01.06.2023 r.) wyznaczając jednocześnie termin do 16.09.2022 r. na złożenie przez właściciela nieruchomości pisemnego oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Jeżeli intencją właściciela nieruchomości jest wyłączenie się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, wówczas właściciel nieruchomości składa oświadczenie. W pozostałych przypadkach, jeżeli właściciel nieruchomości takiego oświadczenia nie złoży, pozostanie w gminnym systemie odbierania odpadów komunalnych zorganizowanym przez gminę.

W oświadczeniu o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, właściciel nieruchomości niezamieszkałej wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę i który jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej (o którym mowa
w art. 9b ust. 2 ww. ustawy) prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska dostępny jest na stronie internetowej www.rudaslaska.pl.

Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Oświadczenia składa się w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska.

Do pobrania: wzór oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez miasto Ruda Śląska (pdf, 364 KB).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter