Header decorative image
Kir Żałobny

Plan na inteligentne miasto

Plan na inteligentne miasto

Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej, utworzenie systemu stacji pogodowych wraz z analizatorami jakości powietrza, powstanie platformy e-usług dla mieszkańców oraz inteligentnego systemu sterowania ruchem – to zadania z zakresu Smart City, które w najbliższych latach chcą realizować władze Rudy Śląskiej. Szczegóły określa specjalna koncepcja, która właśnie została przygotowana na zlecenie magistratu. Zgodnie z założeniami tego dokumentu pierwsze projekty realizowane będą już w przyszłym roku.

- Jest to bardzo ważny dokument. Można powiedzieć, że to swego rodzaju ścieżka postępowania jeśli chodzi o realizację projektów z zakresu inteligentnych systemów miejskich. Mają one ułatwić i poprawić komfort życia mieszkańców w Rudzie Śląskiej oraz usprawnić zarządzanie miastem – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Dokument, który przygotowywany był od końca czerwca br. zawiera konkretne rozwiązania, jakie powinny być wdrażane w najbliższych latach w Rudzie Śląskiej. Powstanie koncepcji poprzedzone zostało przygotowaniem diagnozy obejmującej zaawansowanie miasta w realizację idei Smart City. – Wykonano inwentaryzację aktualnie wykorzystywanych w Rudzie Śląskiej systemów automatyki, sterowania oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk.  - Pozwoliło to wskazać te obszary funkcjonowania miasta, które powinny być szczególnie rozwijane pod kątem nowych technologii – dodaje.

Niewątpliwie kluczowym zadaniem będzie rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej. – Jest to „kręgosłup techniczny” dla większości systemów, które miałyby być wdrażane. Dlatego tak ważne jest jej utworzenie. W koncepcji przedstawionych zostało kilka scenariuszy, w jaki sposób ma być taka sieć tworzona oraz w jaki sposób jej budowa ma być finansowana – informuje Arkadiusz Godlewski, doradca prezydenta miasta ds. Smart City.

Sieć szerokopasmowa będzie podstawą do budowy pozostałych systemów. Wymienić tu trzeba  rozbudowę monitoringu, utworzenie systemu stacji pogodowych wraz z analizatorami powietrza, które mają być zainstalowane w newralgicznych punktach miasta. Inne projekty, które miałyby bazować na sieci szkieletowej, to zintegrowany system sterowania oświetleniem ulicznym, czy inteligentny system sterowania ruchem obejmujący m.in. system obszarowego sterowania ruchem drogowym, system informacji o wolnych miejscach parkingowych, system informacji pasażerskiej, system informacji dla kierowców. Koncepcja Smart City zakłada także otwarcie danych, których właścicielem jest miasto. – Umożliwi to mieszkańcom tworzenie własnych aplikacji z wykorzystaniem danych miejskich, które mogą tworzyć inteligentne miasto – tłumaczy Arkadiusz Godlewski.

Ważne z punktu widzenia mieszkańców będzie rozwijanie tzw. e-usług. Chodzi tu o stworzenie platformy, dzięki której będzie można dokonywać płatności on-line, a także otrzymywać elektroniczne powiadomienia SMS lub mailowe o stanie załatwianych spraw. Okazuje się, że utworzenie takiej platformy wcale nie jest odległe. - Staramy się o środki unijne na ten cel.  Złożyliśmy już został wniosek o dofinansowanie. Przeszedł już on ocenę formalną, a do końca października znane mają być ostateczne wyniki – wylicza wiceprezydent Pierończyk. - Jeśli wszystko potoczyłoby się po naszej myśli i naszemu miastu przyznana zostałaby dotacja, to prace nad tym zadaniem mogłyby ruszyć już w przyszłym roku, natomiast cała platforma byłaby gotowa do 2020 r. – zapowiada.

Co ważne, platforma ta może być docelowo rozbudowywana o aplikację miejską, dzięki której mieszkańcy mogliby otrzymywać informacje o najważniejszych wydarzeniach w mieście, sprawach załatwianych w urzędzie, danych dotyczących zanieczyszczeń powietrza, sami zaś mogliby zgłaszać wszelkiego rodzaju interwencje.

Dokument wskazuje również potencjalne źródła finansowania poszczególnych zadań. Są to fundusze unijne, ale również jako rekomendacja wskazywane jest partnerstwo publiczno–prywatne.

Między innymi na tej podstawie będziemy dobierać inwestycje, które mają być w pierwszej kolejności realizowane. Nie bez znaczenia będą tu terminy ogłoszenia konkursów unijnych na dofinansowanie takich zadań – informuje Michał Pierończyk. - Co ważne, główne założenia koncepcji Smart City zostaną także ujęte w aktualizowanej właśnie Strategii Rozwoju Miasta – dodaje.

Ruda Śląska już od pewnego czasu realizuje zadania mające znamiona Smart City. W mieście od dwóch lat funkcjonuje Publiczny System Informacji Przestrzennej. To informatyczne narzędzie nie tylko dla urzędników, ale również inwestorów i mieszkańców miasta. Obejmuje ono dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy ewidencji dróg i obiektów mostowych. Posiada także moduł zgłoszeń, pozwalający mieszkańcom wskazywać miejsca zakłóceń porządku, różnych awarii, aktów wandalizmu czy uszkodzeń dróg.

Ponadto w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w mieście od 2016 r. w 12 placówkach oświatowych funkcjonuje system zarządzania energią. W placówkach tych  zamontowano urządzenia monitorujące zużycie energii. Są one sterowane zdalnie poprzez system informatyczny, dzięki któremu optymalizowane jest zużycie ciepła.

Na zlecenie miasta opracowywany jest projekt budowy inteligentnego parkingu przy ul. Markowej w Nowym Bytomiu przy Miejskim Centrum Kultury. Parking ma być m.in. wyposażony w czujniki detekcyjne, wykrywające obecność pojazdu na stanowisku oraz tablicę świetlną informującą o ilości miejsc ogółem i ilości miejsc wolnych. Budowę parkingu zaplanowano na przyszły rok.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter