Header decorative image
Kir Żałobny

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości informację, że

Prezydent Miasta Ruda Śląska przystąpił do opracowywania następujących dokumentów:
-  Projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska”,
-  Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska”.

Głównym celem niniejszego planu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, redukcja zużycia energii finalnej oraz podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta. Dodatkowym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Z treścią Projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska” można zapoznać się:
-  w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Jana Pawła II 6, III piętro (pokój 313), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8.00 do godz. 16.00, w czwartek od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz w piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00,
-  na stronie internetowej miasta Ruda Śląska pod adresem: www.rudaslaska.pl,
-  na stronie internetowej miasta Ruda Śląska w Biuletynie Informacji Publicznej, w Menu przedmiotowym „Ochrona Środowiska – 2015”, pod adresem: www.rudaslaska.bip.info.pl.

Uwagi i wnioski do Projektu Programu oraz Prognozy można składać do dnia 27 maja 2015 r.:
-  w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,
-  ustnie do protokołu,
-  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: pgnrs@atmoterm.pl , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013.262 t.j.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 1235 z późniejszymi zmianami) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter