Header decorative image
Kir Żałobny

Pieniądze z PFRON podzielone

Pieniądze z PFRON podzielone

Ponad 3 mln złotych Ruda Śląska otrzyma z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki te będą przeznaczone m.in. na rehabilitację społeczną oraz zawodową, dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, sprzęt rehabilitacyjny, czy likwidację barier architektonicznych. Z tych pieniędzy dotowane będą też turnusy rehabilitacyjne.

Kwotą 3 091 123 zł Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zasili budżet miasta na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców. Najwięcej środków, bo ponad 2 mln zł, zostanie przeznaczonych na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zostanie przeznaczonych 600 tys. Z kolei 160 tys. miasto przeznaczy na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych /w komunikowaniu się i technicznych/, a 159 tys. zł na dofinansowanie uczestnictwa dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Środki PFRON zarezerwowane zostały również dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych /w wysokości 45 tys. zł/ oraz na zlecanie zadań w drodze otwartego konkursu ofert /10 tys. zł/.

Miasto przeznaczy również środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. W sumie będzie to ponad 31 tys. Z tej kwoty ponad 23 tys. przeznaczone zostanie na finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy, a 8 tys. zł na koszty szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.

Środki przyznawane samorządom wojewódzkim i powiatowym są wyliczane na podstawie algorytmu i miasto nie ma wpływu na ich wysokość. Natomiast określenie zadań, na które są one przeznaczone, następuje na podstawie uchwały Rady Miasta po zaopiniowaniu przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Na poziomie gminy środkami z zakresu rehabilitacji zawodowej dysponuje Powiatowy Urząd Pracy, natomiast z zakresu rehabilitacji społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego mieszkańcy powinni kierować swoje wnioski. - Otrzymywana co roku kwota jest niewystarczająca na zaspokojenie wszystkich potrzeb zgłoszonych przez niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta, dlatego musieliśmy dokonać wyboru, które potrzeby są najistotniejsze – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ubiegłym roku na środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny również przeznaczono prawie 600 tys. zł, a na turnusy rehabilitacyjne 186 tys. zł. Na likwidację barier architektonicznych miasto przeznaczyło wtedy około 100 tys. zł, natomiast na sport, kulturę, turystykę i rekreację osób niepełnosprawnych - 47 tys. zł.

Warto zaznaczyć, że od 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd”. Dzięki udziałowi w programie osoby niepełnosprawne, przede wszystkim ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których niepełnosprawność spowodowana jest uszkodzeniem narządu ruchu lub wzroku, mogą otrzymać specjalne dofinansowanie. Jest ono przyznawane na oprzyrządowanie samochodu, uzyskanie prawa jazdy kat. B, zakup sprzętu elektronicznego, protez, czy też na naprawy wózka o napędzie elektrycznym. Ponadto osoby niepełnosprawne aktywne zawodowo, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, jeżeli są rodzicami lub opiekunami dziecka uczęszczającego do żłobka lub przedszkola, mogą uzyskać dofinansowanie do opłat, które ponoszą za pobyt dziecka w placówce. Najważniejszą grupą beneficjentów programu „Aktywny Samorząd” są osoby niepełnosprawne, kontynuujące naukę na poziomie wyższym, studiujące w systemie dziennym lub zaocznym, jak również kontynuujące naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Do 30 marca br. trwa nabór wniosków tych osób na udzielenie dofinansowania do semestru letniego roku akademickiego  2016/2017.

Przyznane miliony to nie jedyne środki, które miasto otrzymuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ubiegłym miesiącu do rudzkich ośrodków trafiły trzy autobusy i jeden minibus. Ich zakup został sfinansowany prawie po połowie z budżetu miasta oraz PFRON. Wartość nowych pojazdów to ponad milion złotych. W tym miesiącu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wnioski na zakup kolejnych pięciu pojazdów.

W zeszłym roku został uchwalony Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Integracji ze Społeczeństwem „Miasto przyjazne osobom niepełnosprawnym” na lata 2016 - 2020. Program zawiera projekty konkretnych działań ukierunkowanych na polepszenie jakości życia osób niepełnosprawnych. Są to projekty dotyczące rehabilitacji osób niewidomych, niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, programy wspomagające rozwój dzieci, projekty dotyczące integracji w placówkach oświatowych, programy imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych, prowadzenie mieszkań chronionych, a także projekty dotyczące likwidacji barier architektonicznych. Na szczególną uwagę zasługuje projekt „Rozwijanie i upowszechnianie idei integracji społecznej - miejskie obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych”. Jest to duże przedsięwzięcie, w które zaangażowane są organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, ośrodki wsparcia i instytucje miejskie.

Osoby niepełnosprawne stanowią grupę ludzi, dla których podjęcie pracy zawodowej jest nie tylko polepszeniem sytuacji finansowej, lecz przede wszystkim podnosi poczucie ich własnej wartości, a praca  staje się terapią i sprzyja polepszeniu stanu zdrowia. W Rudzie Śląskiej funkcjonuje duży Zakład Aktywności Zawodowej, który zatrudnia ponad 90 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. - Jednym z projektów zawartych w Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych jest właśnie działalność Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej – zwraca uwagę Halina Ignor, pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych. - Wszystkim zależy, aby nasze miasto było przyjazne osobom niepełnosprawnym – podkreśla. Wiąże się to z prowadzeniem i utrzymaniem placówek, zarówno samorządowych jak i prowadzonych przez organizacje pozarządowe. - Ruda Śląska ma dobrze rozwiniętą sieć placówek, ośrodków wsparcia, dobrze funkcjonują organizacje pozarządowe, które ze swoimi pomysłami trafiają w potrzeby osób niepełnosprawnych oraz mogą liczyć na wsparcie finansowe z budżetu miasta – podsumowuje Halina Ignor.

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wynosiła na koniec marca 2011 r. prawie 4,7 mln i stanowiła 12,2% ludności kraju (14,3% w 2002 r.). Udział mężczyzn wśród osób niepełnosprawnych wynosił 46,1%, a kobiet 53,9%. W Rudzie Śląskiej wg danych NSP 2011 liczba osób niepełnosprawnych prawnie wynosiła 10 257 osób. W 2016 roku z powodu różnego typu niepełnosprawności Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wydał 2574 orzeczenia o przyznaniu stopnia niepełnosprawności osobom dorosłym, a osobom poniżej 16. roku życia - 590 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter