Header decorative image
Kir Żałobny

Otwórz działalność gospodarczą z Inkubatorem!

Otwórz działalność gospodarczą z Inkubatorem!

Nawet 23 tys. zł będzie można otrzymać poprzez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej na „rozkręcenie” własnego biznesu. Dodatkowo będzie mnożna się ubiegać o roczne wsparcie pomostowe na bieżące opłaty. Zapewnione zostanie też wsparcie doradcze. Pieniądze będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego, który dofinansuje dwa projekty realizowane przez Inkubator - „Nowy start - otwieram firmę!” oraz „Załóż biznes po pięćdziesiątce”. Nabór wniosków o dotację ruszy już we wrześniu br.

- Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację dwóch projektów: „Nowy start - otwieram firmę!” oraz „Załóż biznes po pięćdziesiątce” – mówi Joanna Sochacka, prezes Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - Pozwolą nam one przyznawać osobom chcącym założyć działalność gospodarczą dotację na otwarcie firmy w wysokości 23 tys. zł oraz wsparcie pomostowe maksymalnie przez rok na bieżące opłaty. Zaoferujemy również wsparcie szkoleniowo - doradcze, tak aby założone firmy miały szansę stać się stabilnym źródłem przychodów – wylicza.

Projekt „Nowy start - otwieram firmę!” skierowany jest do mieszkańców województwa śląskiego po 29. roku życia, bezrobotnych (nie jest wymagane zarejestrowanie w PUP), nieaktywnych zawodowo, należących co najmniej do jednej z grup: kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Wymagane jest, aby uczestnicy w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadzili działalności gospodarczej. Projekt realizowany będzie od września 2016 r. do sierpnia 2018 r. W tym okresie planowane jest udzielenie 50 dotacji. Wartość projektu to 2 569 671,55 zł, a dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego - 2 441 187,97 zł.

W projekcie „Załóż biznes po pięćdziesiątce” uczestniczyć mogą mieszkańcy województwa po 50. roku życia, bezrobotni (nie jest wymagane zarejestrowanie w PUP), nieaktywni zawodowo. Również w tym przypadku wymagane jest, aby uczestnicy w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadzili działalności gospodarczej. Realizację zaplanowano na okres od września 2016 r. do czerwca 2018 r., a liczbę uczestników na 30. Wartość projektu to 1 805 036,40 zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 714 784,58.

W obu projektach przewidziano dotacje na inwestycje w wysokości do 23 tys. zł oraz wsparcie pomostowe na bieżące opłaty do 1 850 zł na miesiąc przez pierwsze pół roku funkcjonowania firmy, z możliwością przedłużenia do roku. Tematy szkoleń, które będą realizowane w ramach obu projektów to: formalno - prawne aspekty powadzenia działalności gospodarczej, formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, źródła finansowania działalności gospodarczej, podstawy rachunkowości, równość szans w biznesie, prawo cywilne w działalności gospodarczej, podstawy sporządzania biznesplanu, zasady planowania finansowego, strategia marketingowa oraz obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników.

Oba projekty realizowane będą w ramach osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości jest spółką należącą do miasta Ruda Śląska. Jego misją jest tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, przede wszystkim tych o innowacyjnym charakterze. Inkubator zapewnia im wsparcie infrastrukturalne, marketingowe, szkoleniowe oraz efektywną współpracę z otoczeniem na rzecz wzrostu gospodarczego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter