Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Ostatni dzień warsztatów

Ostatni dzień warsztatów

W Śląskim Parku Przemysłowo - Technologicznym odbyły się trzecie, ostatnie warsztaty w ramach prac nad nową strategią rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku.

Uczestnicy warsztatów podzieleni zostali na trzy podzespoły, które pracują w około pięćdziesięcioosobowych grupach: ds. społecznych, ds. zasobów i potencjałów miasta oraz ds. gospodarczych i promocji miasta. Do pracy każdego z podzespołów zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk uczestniczących w życiu społeczno - gospodarczym miasta, m.in. radni, przedstawiciele instytucji, inwestorów i firm, organizacji pozarządowych, naukowców mieszkających w Rudzie Śląskiej.

- Udział w warsztatach przedstawicieli wielu środowisk z naszego miasta gwarantuje szerokie i wielopłaszczyznowe spojrzenie na to, jak ma wyglądać przyszłość Rudy Śląskiej - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Co istotne, wśród członków poszczególnych podzespołów znaleźli się również mieszkańcy, którzy wcześniej wyrazili chęć wzięcia udziału w warsztatach - dodaje.

Pierwszy z podzespołów zajmował się sprawami zabezpieczenia materialnego, możliwościami aktywności zawodowej, mieszkalnictwa, problemem bezdomności, bezpieczeństwem życia, zdrowia i mienia, ochroną zdrowia oraz opieką na dziećmi, niepełnosprawnymi, osobami starszymi i niedostosowanymi społecznie. Grupa ta zastanawia się też nad problemem edukacji w mieście, kulturą, sportem i rekreacją. Jej uczestnicy debatowali również nad ilością i jakością obiektów handlowych i usługowych w mieście.

Drugi podzespół prowadził dyskusję nad zasobami technicznymi miasta, budynkami, infrastrukturą techniczną, systemami zabezpieczeń przed powodzią, potencjałem i ładem przestrzennym, a także potencjałem ekologicznym, ludzkim i kulturowym. Podzespół trzeci omawiał natomiast problem rynku pracy oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego uczestnicy zajmowali się też instytucjami otoczenia biznesu, polityką gospodarczą i promocją miasta.

Do warsztatów przygotowywaliśmy się od kilu miesięcy - informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. - Najpierw wiosną gromadziliśmy niezbędne dane dotyczące wielu sfer życia w naszym mieście, następnie zapytaliśmy mieszkańców, jak im się żyje w Rudzie Śląskiej. Wszystkie te informacje pozwoliły nam na opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej miasta, która służyła nam w trakcie prac podczas spotkań warsztatowych – podkreśla.

Wypracowane podczas warsztatów cele i zadania posłużą do opracowania projektu strategii rozwoju miasta. Dokument ten powinien być gotowy do końca roku. Po zakończeniu warsztatów kolejnymi etapami prac nad strategią będzie zaopiniowanie jej przez mieszkańców oraz poddanie pod obrady rady miasta.

Prace nad strategią rozwoju Rudy Śląskiej na lata 2014 - 2030 rozpoczęto wiosną tego roku. W czerwcu przeprowadzono natomiast badania ankietowe na temat jakości życia w mieście. Okazało się w nich, że blisko 60 proc. ankietowanych jest zdania, że w Rudzie Śląskiej mieszka się dobrze lub bardzo dobrze, a ponad 71 proc. z nich uważa, że Ruda Śląska jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.

Foto (warsztaty w dniu 12 września): Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny oraz "Wiadomości Rudzkie".

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter