Header decorative image
Kir Żałobny

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają również budowle w posiadaniu przedsiębiorców

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają również budowle w posiadaniu przedsiębiorców

Niezgłoszenie do opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej to ujawniane często podczas kontroli naruszenie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Kolejne to powtarzające się przypadki niezgłoszenia do opodatkowania nowych budynków.

Wśród przedmiotów opodatkowania ustawa wymienia budowle będące w posiadaniu przedsiębiorców lub innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przez budowlę na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości rozumieć należy – zgodnie z definicją zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Najczęściej występującymi budowlami są parkingi, chodniki, utwardzone place, ogrodzenia czy przyłącza.

Podstawę opodatkowania budowli stanowi co do zasady wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Natomiast w przypadku, gdy od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Drugie w kolejności są powtarzające się przypadki niezgłoszenia do opodatkowania nowych budynków. Przypomnieć zatem należy, że obowiązek podatkowy od nowo powstałego budynku – podobnie jak w przypadku budowli - powstaje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono budowę (wiążący jest w tym przypadku ostatni wpis w dzienniku budowy informujący o zakończeniu budowy) lub rozpoczęto użytkowanie (jeśli rozpoczęcie użytkowania nastąpiło przed zakończeniem budowy). W związku z tym, że część podatników kojarzy zakończenie budowy z pozwoleniem na użytkowanie obiektu, podkreślenia wymaga, że na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie jest istotne, czy takie pozwolenie uzyskano i kiedy.

Wykazując budynek do opodatkowania należy zwrócić uwagę na poprawne ustalenie podstawy opodatkowania. W tym celu podatnik powinien ustalić powierzchnię użytkową (tj. mierzoną po wewnętrznej długości ścian z wyjątkiem klatek schodowych i szybów dźwigowych) na wszystkich kondygnacjach, zwracając przy tym uwagę na wysokość pomieszczeń (pomijamy pomieszczenia lub ich części o wysokości mniejszej od 1,40 m, w pozostałych mierzymy osobno pomieszczenia lub ich części o wysokości 1,40 do 2,20 m i te o wysokości przekraczającej 2,20 m). Pamiętać należy, że kondygnacją jest również piwnica, garaż podziemny, suterena czy poddasze użytkowe.

Nowo nabyte nieruchomości, nowo powstałe obiekty, jak również wszelkie zmiany zachodzące na nieruchomości mające wpływ na wysokość podatku, należy zgłosić do 14 dni od zajścia okoliczności powodującej powstanie obowiązku lub zaistnienia zmiany. Przykłady zmian mających wpływ na wysokość podatku to: zawarcie/rozwiązanie umowy najmu na lokal użytkowy, zmiana sposobu użytkowania nieruchomości lub jej części, zmiana klasyfikacji gruntu, wyburzenie/powstanie obiektu budowlanego.

Zgłoszenie do opodatkowania nieruchomości, nowego obiektu oraz wszelkich zmian na nieruchomości wpływających na wysokość podatku następuje przez złożenie odpowiedniego formularza podatkowego (informacji lub deklaracji). Formularze dostępne są na stronie www.podatki.gov.pl lub w wersji edytowalnej na www.epuap.gov.pl.

Zgłoszenia do opodatkowania pominiętych w deklaracji (informacji) przedmiotów opodatkowania należy dokonać składając nową uzupełnioną deklarację (osobiście w pokojach 16, 19, 21 Urzędu Miasta, listownie lub za pośrednictwem platformy ePuap). Bliższych informacji udziela Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska pod nr tel. 32 244 90 00 wew. 5160, 5210, 5211, 5190.

Większość przypadków nie zgłoszenia do opodatkowania budowli i nowych budynków dotyczy nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych. Brak zgłoszenia budowli do opodatkowania zagrożony jest sankcją z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Na podstawie złożonych przez osoby fizyczne informacji podatkowych zawierających dane o posiadanych przez nie nieruchomościach organ podatkowy z początkiem każdego roku dokonuje wymiaru podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy (wyjątkiem jest sytuacja, gdy obowiązek podatkowy powstanie w ciągu roku, bądź podatnik z opóźnieniem zgłosił zaistnienie zmian na nieruchomości). Decyzje są wysyłane do końca lutego, tak aby dotarły przed terminem płatności pierwszej z czterech rat podatku, który przypada 15 marca. Pozostałe raty podatku płatne są w terminach do 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter