Kir Żałobny

Opłaty i podatki w 2023 r.

Opłaty i podatki w 2023 r.

Przed uregulowaniem opłat i podatków warto sprawdzić ich aktualne stawki, zwłaszcza, że część z nich zmienia się w trakcie roku. Aby uniknąć kolejek najlepiej wybrać przelew internetowy. Zapłatę na miejscu w urzędzie można zrealizować gotówką lub kartą w kasie, a także za pośrednictwem opłatomatów.

Podatek od nieruchomości

Od 1 stycznia 2023 r. stawka podatku od nieruchomości za 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w Rudzie Śląskiej wynosi 1,00 zł. Natomiast stawka podatku za 1 m² od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 28,78 zł. Stawka podatku za 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej to 1,16 zł. W przypadku gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, stawka wynosi 0,61 zł.

W przypadku budowli stawka wynosi 2% ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Trzeba pamiętać, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają również budowle w posiadaniu przedsiębiorców. Niezgłoszenie do opodatkowania budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej to ujawniane często podczas kontroli naruszenie ustawy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.rudaslaska.pl dziale „Komunikaty”.

Termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych (a także rolnego i leśnego) upływa 15 marca. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Pamiętaj o zgłoszeniu zmian!

Warto pamiętać, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, np. zmianę klasyfikacji gruntów, zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części czy wynajęcie nieruchomości lub jej części na prowadzenie działalności gospodarczej, należy zgłaszać w Urzędzie Miasta do 14 dni od ich zajścia, wykazując na właściwym druku aktualne dane. Służby podatkowe upoważnione są do przeprowadzania kontroli terenowych i porównania wykazanych przez podatnika danych ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości organ podatkowy dokonuje ponownego naliczenia podatku za lata wstecz, od momentu wystąpienia różnic pomiędzy stanem wykazywanym przez podatnika a stanem faktycznym. Podatek ten może być naliczony nawet do 5 lat wstecz.

Opłata za psa

Opłata za psa wynosi w tym roku 89 zł. Uchwała Rady Miasta w tej sprawie przewiduje zwolnienie z podatku dla osób, które przygarną psa ze schroniska dla zwierząt w Rudzie Śląskiej, a na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z opłaty zwolnione są: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa; osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego; osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa; podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. Właściciele psów opłatę uiścić muszą w terminie do 31 marca.

Podatek transportowy

W tym roku nie zmienia się stawka podatku od środków transportu. Pierwsza rata tego podatku płatna jest do 15 lutego, druga rata natomiast do 15 września.

Opłata targowa

Bez zmian pozostały stawki opłaty targowej. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 r. z opłaty tej ustawowo zwolnieni są rolnicy oraz ich domownicy prowadzący handel w piątki i soboty w miejscach określonych w uchwale Rady Miasta.

Woda i ścieki

11 lutego 2023 r. weszła w życie nowa taryfa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. Do 10 lutego 2024 r. cena brutto 1 m³ dostarczanej wody wynosi 6,97 zł, a 1 m³ odprowadzanych ścieków – 11,29 zł.

Opłata abonamentowa dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się na podstawie faktury papierowej wynosi 4,96 zł brutto za miesiąc. Z kolei osoby, które mają zamontowane dwa liczniki – główny i podlicznik na ogród, płacą 5,31 zł brutto. Opłata abonamentowa dla klientów, którzy rozliczają się z PWiK drogą elektroniczną lub za pomocą usługi SMS, wynosi 1,80 zł brutto w przypadku posiadania jednego wodomierza i 2,16 zł w przypadku posiadania wodomierza głównego i podlicznika na ogród.

Opłata „śmieciowa”

Od 1 lutego 2023 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi ona 37 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny. W zabudowie jednorodzinnej przysługuje ulga za kompostowanie odpadów w przydomowym kompostowniku, wynosząca 2,50 zł od mieszkańca. Co bardzo ważne, opłatę za luty należy uiścić do 15 marca. Stawka opłaty za styczeń, płatnej do 15 lutego, wynosiła 30 zł, a wspomniana ulga – 1,25 zł.

Zmieniły się również stawki „opłaty śmieciowej” dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Przykładowo za pojemnik 120 l stawka miesięczna wynosi teraz 26,8 zł w przypadku odpadów zbieranych selektywnie.

W przypadku domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa stawka roczna, płatna do 30 czerwca każdego roku, od 1 lutego 2023 r. wynosi 206 zł dla śmieci segregowanych.

Użytkowanie wieczyste

Do końca marca, nie czekając na wezwanie, należy uiścić opłatę za użytkowanie wieczyste za grunty, które nie zostały objęte przekształceniem w prawo własności na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Dotyczy to m.in. garaży czy gruntów komercyjnych.

Z kolei właściciele gruntów objętych przekształceniem, którzy nie zdecydowali się na jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej, do 31 marca muszą uregulować należność za 2023 rok.

Przelewem bez kolejki!

Płatności najłatwiej dokonać przez przelew internetowy. Podatek od nieruchomości można wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji. Podobnie sytuacja ma się w przypadku uiszczania „opłaty śmieciowej”. Numery rachunków dla innych podatków i opłat podane są na stronach internetowych Urzędu Miasta.

Mieszkańcy, którzy wolą osobiście regulować należności w urzędzie, mogą to zrobić w jednej z trzech kas znajdujących się w pokoju nr 13 na parterze budynku przy pl. Jana Pawła II. Kasy pracują w godzinach pracy UM: w poniedziałki, wtorki i środy od 8.00 do 16.00, w czwartki od 10.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00.

W przypadku wizyty w urzędzie miasta przy dokonywaniu płatności można także skorzystać z jednego z dwóch opłatomatów. Pierwszy z nich znajduje się w budynku przy pl. Jana Pawła II przy Biurze Obsługi Mieszkańców, drugi w holu budynku B przy ul. Niedurnego. Opłatomaty pozwalają na realizację wybranych płatności urzędowych, w tym opłat komunikacyjnych i skarbowych, a także za psa, czy za zagospodarowanie i odbiór odpadów.

Urządzenia umożliwiają także zapłatę podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych. Od 2017 roku specjalne kody QR ułatwiają mieszkańcom opłacenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych. Kody są drukowane w lewym górnym rogu decyzji podatkowych. Żeby dokonać szybkiej transakcji wystarczy je zeskanować w opłatomacie. Co ważne, w obu urządzeniach można zapłacić także kartą płatniczą. Kartą można również zapłacić za wszystkie transakcje dokonywane w kasie urzędu miasta.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter