Kir Żałobny

Opłaty i podatki w 2021 r.

Opłaty i podatki w 2021 r.

W tym roku w Rudzie Śląskiej zmieniają się niektóre stawki podatków i opłat. Sprawdzając należne kwoty i terminy ich uiszczania warto również zapoznać się z dostępnymi metodami płatności. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem na uregulowanie zapłaty jest przelew internetowy. Osoby, które mimo wszystko chcą dokonać zapłaty na miejscu w urzędzie, przed wizytą powinny umówić się na konkretny dzień i godzinę. Opłatę można wtedy uiścić gotówką lub kartą w kasie, czy za pośrednictwem opłatomatów.


Podatek od nieruchomości
Od 1 stycznia 2021 r. stawka podatku od nieruchomości za 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w Rudzie Śląskiej wynosi 0,85 zł. To o 12 groszy więcej niż w 2020 r. W stosunku do roku minionego o 6 groszy wzrosła stawka podatku za 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ten sposób w tym roku rudzcy podatnicy muszą zapłacić 0,99 zł. Natomiast stawka podatku za 1 m² od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrosła o 1,71 zł i wynosi teraz 24,84 zł.

Termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych (a także rolnego i leśnego) upływa 15 marca. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Pamiętaj o zgłoszeniu zmian!
Warto pamiętać, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, np. zmianę klasyfikacji gruntów, zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części czy wynajęcie nieruchomości lub jej części na prowadzenie działalności gospodarczej, należy zgłaszać w Urzędzie Miasta do 14 dni od ich zajścia, wykazując na właściwym druku aktualne dane. Służby podatkowe upoważnione są do przeprowadzania kontroli terenowych i porównania wykazanych przez podatnika danych ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości organ podatkowy dokonuje ponownego naliczenia podatku za lata wstecz, od momentu wystąpienia różnic pomiędzy stanem wykazywanym przez podatnika a stanem faktycznym. Podatek ten może być naliczony nawet do 5 lat wstecz.

Opłata za psa
W porównaniu z ubiegłym rokiem o 2 zł wzrosła opłata od posiadania psa, która wynosi teraz 70 zł. Uchwała Rady Miasta w tej sprawie przewiduje zwolnienie z podatku dla osób, które przygarną psa ze schroniska dla zwierząt w Rudzie Śląskiej, a na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z opłaty zwolnione są: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa; osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego; osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa; podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. Właściciele psów opłatę uiścić muszą w terminie do 31 marca.

Podatek transportowy
W tym roku nie zmienia się stawka podatku od środków transportu. Pierwsza rata tego podatku płatna jest do 15 lutego, druga rata natomiast do 15 września.

Opłata targowa
Zgodnie z nowelizacją tzw. ustawy covidowej w 2021 r. w całym kraju nie będzie pobierana opłata targowa. Z tego tytułu jednostkom samorządu terytorialnego przysługiwać będzie rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Woda i ścieki
Zgodnie z przyjętym w 2019 roku przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie aktualna stawka za 1 m³ dostarczanej wody wynosi 5,63 zł, a za 1 m³ odprowadzanych ścieków - 9,59 zł.

Opłata abonamentowa dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się na podstawie faktury papierowej wynosi 5,24 zł brutto. Z kolei osoby, które mają zamontowane dwa liczniki – główny i podlicznik na ogród - płacą 6,37 zł brutto. Opłata abonamentowa dla klientów, którzy rozliczają się z PWiK drogą elektroniczną, wynosi 3,30 zł brutto w przypadku posiadania jednego wodomierza, a w przypadku posiadania wodomierza głównego i podlicznika na ogród – 4,44 zł brutto.

Uwaga! W kolejnym roku taryfowym, czyli od 5 października 2021 r. do 4 października 2022 r., obowiązywać będą wyższe stawki. I tak 1 m³ wody kosztować będzie 5,76 zł brutto, natomiast ścieki 9,88 zł brutto za 1 m³. Nie zmienią się natomiast stawki opłat abonamentowych. Pozostaną one na tym samym poziomie do 2022 r.

Opłata śmieciowa
Od 1 lutego br. zmienia się stawka opłaty śmieciowej. Nowa, wyższa opłata za śmieci segregowane wynosić będzie 30 zł od osoby, a za brak segregacji opłata podwyższona wynosić będzie 60 zł. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w miesięcznych okresach rozliczeniowych do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Oznacza to, że do 15 stycznia i 15 lutego należy zapłacić 21,70 zł za śmieci segregowane. Natomiast oplata płatna do 15 marca będzie już w nowej, wyższej kwocie - 30 zł za śmieci segregowane.

Nowością w tym roku będzie program osłonowy dla osób z niskimi dochodami, które będą mogły liczyć na pomoc finansową w wysokości 30% opłaty. Program w życie wejdzie w lutym wraz z nową stawką opłaty śmieciowej.

Uwaga! Z programu będą mogły skorzystać osoby samotnie gospodarujące z dochodem nie przekraczającym 200% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej (obecnie daje to kwotę 1402 zł) oraz rodziny z dochodem nie przekraczającym 150% tego kryterium (obecnie daje kwotę 792 zł na osobę w rodzinie). Oprócz spełnienia warunku dochodowego wymagane jest też posiadanie tytułu prawnego do zamieszkiwanego lokalu oraz brak zaległości z tytułu „opłaty śmieciowej”.

Pomoc przyznawana będzie na wniosek osoby uprawnionej, złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Należy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu i tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, a także oświadczenie o liczbie osób w gospodarstwie domowym. Pomoc przyznawana będzie od miesiąca, w którym złożono wniosek, na okres 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż na okres obowiązywania programu.

Użytkowanie wieczyste
Do końca marca, nie czekając na wezwanie, należy uiścić opłatę za użytkowanie wieczyste za grunty, które nie zostały objęte przekształceniem w prawo własności na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Dotyczy to m.in. garaży czy gruntów komercyjnych.

Z kolei właściciele gruntów objętych przekształceniem, którzy nie zdecydowali się na jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej, do 31 marca muszą uregulować należność za 2021 rok.

Przelewem najbezpieczniej!
Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa aktualnie najbardziej bezpieczną formą dokonywania wszelkich płatności jest przelew internetowy. Podatek od nieruchomości można wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji. Podobnie sytuacja ma się w przypadku uiszczania „opłaty śmieciowej”. Numery rachunków dla innych podatków i opłat podane są na stronach internetowych Urzędu Miasta.

Mieszkańcy, którzy wolą jednak osobiście regulować należności w urzędzie, mogą to zrobić w jednej z czterech kas znajdujących się w pokoju nr 13 na parterze budynku przy pl. Jana Pawła II.

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiczną co najmniej do 17 stycznia urząd miasta zamknięty będzie dla klientów. Każdą sprawę wymagającą osobistego stawiennictwa w urzędzie można załatwić po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem magistratu. Na takich samych zasadach pracują także kasy. Aby móc z nich skorzystać należy najpierw telefonicznie umówić termin wizyty przez bezpośredni nr tel. 32 248 64 91 bądź poprzez centralę, pod nr tel. 32 244 90 00 wew. 5130, 5131, 5132, 5134. Kasy pracują w godzinach pracy UM: w poniedziałki, wtorki i środy od 8.00 do 16.00, w czwartki od 10.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00.

W przypadku wizyty w urzędzie miasta przy dokonywaniu płatności można także skorzystać z jednego z dwóch opłatomatów. Pierwszy z nich znajduje się w budynku przy pl. Jana Pawła II przy Biurze Obsługi Mieszkańców, drugi w holu budynku B przy ul. Niedurnego. Opłatomaty pozwalają na realizację wybranych płatności urzędowych, w tym opłat komunikacyjnych i skarbowych, a także za psa, czy za zagospodarowanie i odbiór odpadów. Urządzenia umożliwiają także zapłatę podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych. Od 2017 roku specjalne kody QR ułatwiają mieszkańcom opłacenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych. Kody są drukowane w lewym górnym rogu decyzji podatkowych. Żeby dokonać szybkiej transakcji wystarczy je zeskanować w opłatomacie. Co ważne, w obu urządzeniach można zapłacić także kartą płatniczą. Kartą można również zapłacić za wszystkie transakcje dokonywane w kasie urzędu miasta. Zainstalowane są tam trzy terminale płatnicze, a stanowiska, w których można zapłacić kartą zostały specjalnie oznakowane.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter