Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu

Azbestowe pokrycie dachu.

Zarządzeniem nr SP.0050.2.56.2024 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23.02.2024 r. przyjęty został regulamin w sprawie realizacji zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska w 2024 r. z posesji będących własnością osób fizycznych.

Źródłem finansowania zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest będą środki własne z budżetu miasta Ruda Śląska.

Dofinansowanie można uzyskać na prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, zbieraniem wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. Mieszkańcy z tego tytułu nie będą ponosić żadnych kosztów.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji leżą po stronie właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym osoby planujące usunięcie azbestu z ich posesji w 2024 roku proszone są o złożenie stosownego wniosku w terminie do 6 maja 2024 r. w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (plac Jana Pawła II 6) na formularzu, który można otrzymać w pokoju 314 Urzędu Miasta lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej (formularz 12.6). Do formularza należy dołączyć wymagane załączniki oraz kolorowe zdjęcie obiektu, z którego planowany jest demontaż azbestu lub zdjęcie miejsca składowania azbestu.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakresu obowiązków stron można uzyskać w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, pokój 314, tel. 32 244 90 00 wew. 3142 w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek złożony po upływie wyżej wymienionego terminu nie będzie rozpatrywany.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter