Header decorative image
Kir Żałobny

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu

Zarządzeniem nr SP.0050.2.153.2023 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.05.2023 r. przyjęty został regulamin w sprawie realizacji zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska w 2023 r. z posesji będących własnością osób fizycznych.

Źródłem finansowania zadania będą środki własne z budżetu miasta Ruda Śląska.

Dofinansowanie można uzyskać na prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, zbieraniem wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. Mieszkańcy z tego tytułu nie będą ponosić żadnych kosztów.

Wydatki zawiązane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji leżą po stronie właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym osoby planujące usunięcie azbestu z ich posesji w 2023 roku proszone są o złożenie stosownego wniosku w terminie do 17.07.2023 r. w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (plac Jana Pawła II 6) na formularzu, który można otrzymać w pokoju 314 Urzędu Miasta lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej. Do formularza należy dołączyć wymagane załączniki oraz kolorowe zdjęcie obiektu, z którego planowany jest demontaż azbestu lub zdjęcie miejsca składowania azbestu.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron można uzyskać w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, pokój 314, tel. 32 244 90 00 wew. 3142 w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek złożony po upływie wyżej wymienionego terminu nie będzie rozpatrywany.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter