Kir Żałobny

Od plastycznego bloku do mikroskopu

Od plastycznego bloku do mikroskopu

Na początku przyszłego roku szkolnego 24 rudzkie podstawówki doposażone zostaną w nowy sprzęt dydaktyczny. Ruda Śląska ogłosiła właśnie przetarg na jego zakup. Pieniądze pochodzą ze środków Unii Europejskiej, a wartość projektu, który realizuje miasto to ponad 1,8 mln zł.

Indywidualna praca z uczniem w celu wspierania jego rozwoju to jedno z podstawowych założeń nowej podstawy programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pomóc w tym mają projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z możliwości tej skorzystała Ruda Śląska, która w ubiegłym roku przygotowała projekt dla rudzkich szkół podstawowych i otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 823 419, 20 zł.

„Dzieci naszą przyszłością - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 24 szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej" - to nazwa dofinansowanego projektu. Jego głównym celem jest organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów klas I-III oraz doposażenie szkół w materiały dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt, który wykorzystywany będzie podczas zajęć.

 - Zajęcia skierowane będą dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji. Ponadto organizowane będą zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Projekt obejmuje również pracę z dziećmi uzdolnionymi, dlatego również i one korzystać będą z dodatkowych zajęć ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Organizacja dodatkowych zadań determinuje również doposażenie bazy dydaktycznej szkół.
- Większość środków, które pozyskaliśmy w ramach projektu, przeznaczonych zostanie na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. Wspólnie z naszymi szkołami stworzyliśmy listę potrzebnego sprzętu i wyposażenia, która umożliwi nam od października pracę z dziećmi – wyjaśnia Małgorzata Kwiatosz z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.

Ogłoszony przez miasto przetarg obejmuje zakup ponad 5 000 pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznego sprzętu, oprogramowania oraz pakietów do diagnozowania i korygowania: wad wymowy, dysleksji, wad postaw, zaburzeń koordynacji ruchowej, jak również rozwijania zainteresowań i uzdolnień najmłodszych uczniów. Będą to zarówno gry i zestawy edukacyjne, pomoce naukowe, książki, ale również meble, sprzęt sportowy, sprzęt audiowizualny oraz sprzęt i programy komputerowe.

Program Kapitał Ludzki służy przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej. W ramach PO KL realizowanych jest 10 priorytetów. Wśród nich Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". To w jego ramach realizowany jest rudzki projekt.

W przyszłym roku szkolnym oprócz projektu doposażającego rudzkie podstawówki w nowy sprzęt dydaktyczny, placówki oświatowe w Rudzie Śląskiej kontynuować i realizować będą nowe projekty współfinansowane ze środków unijnych, których łączna wartość dofinansowania wyniesie blisko
2 mln zł. Niedawno, w maju Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 pozyskał ponad 60 tys. euro na miesięczne staże w Wielkiej Brytanii dla 20 uczniów kształcących się w kierunkach technik logistyk
i technik elektryk.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter