Kir Żałobny

O problemach i potencjale miasta

O problemach i potencjale miasta

Wyznaczenie konkretnych obszarów rewitalizacji oraz możliwości zagospodarowania tych terenów – taki cel postawiono przed uczestnikami dwudniowych warsztatów, jakie odbyły się w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości. – Podczas spotkań zależało nam na wytypowaniu obszarów, którym chcielibyśmy przywrócić dotychczas pełnione bądź nowe funkcje – tłumaczyła Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju.

Warsztaty zorganizowane w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku poprzedzone zostały analizą danych dotyczących kwestii demograficznych oraz społecznych, analizą przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta ankiet, jak i wizytami studialnymi organizowanymi na terenie miasta. – Przy tworzeniu ogólnej diagnozy skupiliśmy się na pięciu głównych wymiarach – kulturowym, infrastrukturalnym, gospodarczym, środowiskowym oraz społecznym. Ten ostatni zaś jest najważniejszy – podkreślali przedstawiciele Fundacji Edukacji Przedsiębiorczej, zajmujący się przygotowaniem programu.

W spotkaniach udział wzięły różnego rodzaju grupy zaangażowane w miejski proces rewitalizacji. - To nie tylko przedstawiciele urzędu miasta, ale także wielu innych instytucji m.in. przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  instytucji kultury, spółdzielni mieszkaniowych, czy też organizacji pozarządowych – wymieniała Aleksandra Kruszewska.

Pierwszego dnia warsztatów skupiono się na określeniu konkretnych obszarów problemowych dla poszczególnych dzielnic. Dzisiaj zaś uczestnicy skoncentrowali się na wypracowaniu ścieżek rewitalizacji dla tych miejsc. Przykładowo dla dzielnicy Nowy Bytom, wśród zgłoszonych propozycji projektów, znalazły się takie punkty jak rewitalizacja podwórek połączona z aktywizacją zawodową mieszkańców oraz utworzenie trasy komunikacyjno – spacerowej łączącej Nowy Bytom z Wirkiem - „Durch w ruchu”. W odniesieniu do obszarów Orzegowa i Goduli zwrócono uwagę m.in. na rewitalizację terenów poprzemysłowych po byłej koksowni poprzez utworzenie miejsc pracy, jak i aktywizację społeczną oraz zawodową mieszkańców Orzegowa. Dla dzielnicy Ruda jedną z istotniejszych spraw okazało się zachowanie dziedzictwa kulturowego Ballestremów, zaś dla dzielnicy Wirek - rewitalizacja społeczno zawodowa i infrastrukturalna rejonu osiedla „Werdon”. – Zgłaszane propozycje to przykładowe rozwiązania rewitalizacyjne jakie mogłyby być prowadzone na tych terenach – podkreśla Aleksandra Kruszewska.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie poddany konsultacjom społecznym, podczas których podmioty uprawnione będą mogły zgłaszać propozycje projektów w wyznaczonych obszarach problemowych.

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030 prowadzone będą do końca października. Dokument jest realizowany w formule partnersko – eksperckiej. W gronie podmiotów uprawnionych do zgłaszania planowanych działań znajdują się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, podmioty w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, spółki prawa handlowego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, kościoły oraz inne związki wyznaniowe. - Wszystko musi być spójne ze strategią miasta. Rewitalizacja to proces wieloaspektowy. Mówimy o rewitalizacji budowlanej, ale także o rewitalizacji społecznej. Chodzi o ożywianie środowiska, dlatego trzeba to robić w sposób całościowy – mówił wiceprezydent Michał Pierończyk.

Przypomnijmy, że Lokalny Program Rewitalizacji opracowywany jest w ramach realizowanego przez Urząd Miasta Ruda Śląska, a finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”.

WARSZTATY DZIEŃ 1

WARSZTATY DZIEŃ 2

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter