Header decorative image
Kir Żałobny

Nowy Program współpracy z NGO uchwalony

Sala obrad, grupa osób siedzącyc w fotelach, w tle obraz na ścianie.

Rudzcy radni przyjęli Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. – Ze względu na wprowadzenie systemu elektronicznego WITKAC będzie to szczególny rok dla naszej współpracy, mam jednak nadzieję, że zmiany przyniosą pozytywne efekty – mówi wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Prace na Programem trwały od maja br. Po zebraniu wszystkich propozycji i uwag wniesionych przez organizacje, projekt był poddany konsultacjom społecznym oraz przedstawiony do zaopiniowania Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej. Efekt finalny trafił pod obrady Rady Miasta Ruda Śląska na ostatniej sesji.

- Na pewno największą innowacją zaplanowaną na przyszły rok jest wprowadzenie generatora wniosków WITKAC, który służy do obsługi procesu składania i rozliczania ofert w otwartych konkursach – podkreśla Anna Krzysteczko, wiceprezydent ds. społecznych. - System będzie m.in. generował umowy dotyczące realizacji zadań publicznych, również cała sprawozdawczość będzie prowadzona elektronicznie - dodaje.

- Do systemu trzeba „przenieść” wszystkie ogłoszenia konkursowe i całą obsługę procesu naboru, realizacji zadań i rozliczeń przekazywanych dotacji – tłumaczy Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych. - Z pewnością w następnych latach korzystanie z tego systemu ułatwi pod wieloma względami zarządzanie otwartym konkursami ofert, ale póki co trwa żmudny etap przygotowawczy – zaznacza. - Pewne obawy przed wprowadzeniem technologicznych nowinek mogą też mieć niektóre z naszych organizacji, zwłaszcza te rzadziej korzystające z nowoczesnych technologii. Wychodząc im naprzeciw została stworzona możliwość składania wyjaśnień i uzupełnień, tak by jak najmniej organizacji odpadło na etapie oceny formalnej – informuje.

Warto podkreślić, że również komisja oceniająca wnioski będzie pracować w oparciu o generator wniosków WITKAC. W przypadku stwierdzenia braków lub niejasności formalnych osoby wskazane w ofercie będą wzywane do składania wyjaśnień i uzupełnień w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. Komisja może również wezwać przedstawiciela oferenta na jej posiedzenie w celu złożenia wyjaśnień. W ramach uzupełnienia braków formalnych nie ma jednak możliwości dokonywania zmian treści oferty.

Do zmian wprowadzonych w Programie należy również ocena jego charakteru prawnego, a tym samym czasu jego obowiązywania. Do tej pory wchodził w życie z dniem podjęcia. Od tego roku, jako akt prawa miejscowego, wchodzi w życie minimum 14 dni od publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Uchwalanie Programu Współpracy wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument m.in. określa zasady i formy współpracy miasta z organizacjami, wyznacza priorytetowe zadania publiczne oraz sposób ich realizacji, a także zakłada wysokość środków planowanych na wdrożenie programu. Ich szczegółowe określenie będzie zawierać uchwała budżetowa Rady Miasta Ruda Śląska na 2024 rok.

Warto podkreślić, że Program określa nie tylko formy współpracy finansowej, ale obejmuje też obszary pozafinansowe, do których zalicza się m.in. wymianę informacji, doradztwo, prowadzenie elektronicznej bazy danych o rudzkich NGO, promowanie ich osiągnięć czy konsultowanie z organizacjami aktów prawa miejscowego dotyczących ich działalności. Program zakłada też m.in. budowanie partnerstwa, poprawę jakości usług publicznych poprzez włączenie do nich NGOsów oraz integrację różnych środowisk. - Działalność organizacji samorządowych jest nie do przecenienia – podkreśla Anna Krzysteczko. – Dlatego zależy nam, by nadal prężnie działały na rzecz mieszkańców naszego miasta i deklarujemy chęć współpracy w każdym aspekcie funkcjonowania trzeciego sektora – zapewnia.

W Rudzie Śląskiej zarejestrowanych jest 261 organizacji pozarządowych, z których około 80 jest aktywnych. Ich działalność obejmuje wszystkie dziedziny życia, od kultury czy sportu, po zdrowie lub ekologię.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter