Kir Żałobny

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego w Rudzie Śląskiej

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego w Rudzie Śląskiej

Rada Miasta Ruda Śląska uchwaliła nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta. To pierwsza z czterech części, na które zostało podzielone miasto w ramach kompleksowej aktualizacji poprzedniego planu, uchwalonego dla całego obszaru Rudy Śląskiej w 2006 roku.

- Analiza wielu drobnych zmian, które zostały przyjęte od uchwalenia dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazała, że konieczne jest przygotowanie kompleksowego opracowania dla większych obszarów – tłumaczy Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta ds. zagospodarowania przestrzennego. – Takie podejście pozwala na lepsze ujęcie powiązań między zmianami, a dzięki temu na prawidłowe kształtowanie ładu przestrzennego – podkreśla.

- Podzieliliśmy miasto na cztery obszary, których granice wyznaczają ważne drogi – autostrada A4, ul. Zabrzańska i ul. 1 Maja. Przygotujemy więc cztery plany zagospodarowania, które będą przedmiotem osobnych uchwał Rady Miasta – mówi Daniel Nowok, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM. – Ze względu na największą liczbę wniosków w sprawie zmiany ustaleń dotychczasowego planu, jako pierwszym zajęliśmy się obszarem wyznaczonym przez ul. Zabrzańską od północy, ul. 1 Maja od zachodu, autostradę od południa oraz wschodnią granicę miasta – dodaje. Obszar ten stanowi 28% powierzchni miasta (ok. 2180 ha).

Mieszkańcy mogli wpłynąć na kształt uchwalonego wczoraj planu zagospodarowania trzykrotnie – najpierw zgłaszając wnioski przed opracowaniem projektu, a później zgłaszając uwagi do projektu po jego dwukrotnym publicznym wyłożeniu. Odbyła się również dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami. Łącznie wpłynęło blisko 100 wniosków i uwag.

Kolejność prac nad planami zagospodarowania przestrzennego dla pozostałych części miasta jest następująca:
- obszar na południe od autostrady A4 - trwa uzyskiwanie opinii i uzgodnień, wyłożenie publiczne planowane jest w najbliższych miesiącach,
- obszar ograniczony od południa autostradą A4, od wschodu ul. 1 Maja, od północy ul. Zabrzańską i od zachodu granicą miasta – przystąpienie do sporządzenia planowane jest na kwiecień br.,
- obszar na północ od ul. Zabrzańskiej - początek prac planowany jest na 2019 rok.

Obowiązujący dotychczas miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska został uchwalony w czerwcu 2006 roku. Od tego czasu wprowadzono w nim około 100 zmian. Prace nad nowym planem poprzedziło uchwalenie w marcu 2015 roku nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – dokumentu o bardziej ogólnym charakterze, z którym plan musi być zgodny. Podczas ostatniej sesji radni przyjęli również uchwałę stwierdzającą, że studium jest aktualne i nie wymaga zmiany.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części. Jedna z nich to mapa, na której poszczególne obszary oznaczone są różnymi kolorami i symbolami, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Druga część zawiera opis użytych symboli oraz szczegółowe uregulowania dotyczące kształtowania krajobrazu w mieście. Po odnalezieniu na mapie interesującego nas obszaru i sprawdzeniu, jakim symbolem jest oznaczony, możemy w części opisowej sprawdzić, jakie jest jego przeznaczenie i w jaki sposób może być zagospodarowany.

Najwygodniejszą formą zapoznania się miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ruda Śląska jest skorzystanie z Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej, dostępnego w Internecie pod adresem psip.rudaslaska.pl. Po wybraniu modułu „planowanie przestrzenne” zobaczymy mapę oznaczoną kolorami i symbolami planu. Wśród informacji, które możemy wyświetlić dla interesującego nas terenu, znajduje się również odnośnik do części opisowej planu. Wczorajsza uchwała zostanie uwzględniona w PSIP po wejściu wżycie, co nastąpi po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Z planem można się też zapoznać w Urzędzie Miasta (pokój 319), a wszelkich informacji na jego temat udziela Wydział Urbanistyki i Architektury pod nr telefonu 32 244 90 00, wew. 3191 lub 3193.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter