Header decorative image
Kir Żałobny

Nowości w rudzkim budżecie obywatelskim

Nowości w rudzkim budżecie obywatelskim

Platforma elektroniczna oraz możliwość zgłaszania tzw. „projektów miękkich” – to nowe rozwiązania dla rudzkiego budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Rada Miasta przyjęła uchwałę w tej sprawie. W przygotowaniu jest zarządzenie, określające szczegółowe zasady realizacji budżetu obywatelskiego oraz wysokość środków przeznaczonych na ten cel. - Przygotowując budżet obywatelski na kolejny rok analizujemy wnioski płynące z dotychczasowych edycji, uwagi mieszkańców i rozwiązania stosowane w innych miastach – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy kategorii projektów, które można będzie zgłaszać do budżetu obywatelskiego na 2019 rok. – Dotychczasowe edycje budżetu obywatelskiego obejmowały wyłącznie realizację zadań inwestycyjnych. Szósta edycja umożliwi po raz pierwszy realizację tzw. „projektów miękkich”, czyli przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym czy społecznym, np. organizację koncertów, zawodów sportowych, festynów itp. – informuje prezydent Grażyna Dziedzic. - Wprowadzenie nowej kategorii projektów poszerzy katalog zadań finansowanych z budżetu obywatelskiego i pozwoli mieszkańcom na zgłaszanie bardziej różnorodnych propozycji – dodaje.

Kolejna nowość to platforma elektroniczna, która umożliwi mieszkańcom m.in. zgłaszanie projektów oraz udział w głosowaniu w formie elektronicznej. – Mamy nadzieję, że realizacja budżetu obywatelskiego przy użyciu platformy elektronicznej zwiększy liczbę mieszkańców angażujących się w budżet partycypacyjny, będzie źródłem inspiracji dla wnioskodawców oraz dodatkowym narzędziem służącym promocji idei budżetu obywatelskiego w naszym mieście - mówi prezydent Dziedzic.

Pula środków na obywatelskie projekty w 2019 roku zostanie określona zarządzeniem prezydenta miasta. - Część środków zarezerwowana zostanie na zadania ogólnomiejskie, a pozostałe środki – podzielone w równych częściach na każdą dzielnicę - przeznaczone zostaną na zadania o charakterze lokalnym – tłumaczy Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta. - Propozycje do budżetu obywatelskiego muszą obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowić zadania własne gminy, możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne - dodaje. Projekty muszą spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może być biletowane ani płatne. Utrzymana została zasada, że z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych.

W zarządzeniu prezydent miasta określi harmonogram budżetu obywatelskiego. Pierwszym etapem będzie zgłaszanie projektów, do czego służyć będzie platforma elektroniczna oraz formularz stanowiący załącznik do zarządzenia. Zgłaszający będzie musiał dołączyć do wniosku listę co najmniej 30 osób popierających projekt. Następnie złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z wymogami zawartymi w uchwale i zarządzeniu. Zakwalifikowane projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które prowadzone będzie za pośrednictwem platformy elektronicznej oraz w formie tradycyjnej - w wyznaczonych punktach.

- Do realizacji wybrane zostaną zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy. Jeżeli pozostaną niewykorzystane środki, to będą mogły zostać przesunięte na inne zadania. W pierwszej kolejności w ramach danej dzielnicy, według liczby uzyskanych głosów, a środki niewykorzystane w dzielnicach po zsumowaniu będą przeznaczane na zadania z największą liczbą głosów w skali miasta – informuje sekretarz Grażyna Janduła-Jonda.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to szósta tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku - 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, a w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – prawie 3,9 tys.

W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej realizowanych będzie 11 zadań – 1 ogólnomiejskie i 10 dzielnicowych. To pierwsze to rolkowisko w parku Strzelnica, czyli tor do jazdy na rolkach i wrotkach, wyposażonym w pachołki do slalomu, z zielenią i ławkami w otoczeniu. Gotowa jest już dokumentacja tej inwestycji. Zadania dzielnicowe to: mini park linowy z tyrolką i trampolinami przy ul. Kolberga w Wirku (opracowano dokumentację), kort tenisowy w parku Strzelnica w Bielszowicach (opracowano dokumentację), miniboisko, ławki i urządzenia zabawowe w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 39 w Halembie (dokumentacja w opracowaniu), zagospodarowanie terenu przy zabytkowym piecu chlebowym, tzw. piekaroku w Rudzie (złożono wniosek o pozwolenie na budowę), kreatywna strefa gier przy Szkole Podstawowej nr 40 w Goduli (trwają prace), boisko wielofunkcyjne na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Czarnym Lesie (dokumentacja w opracowaniu), rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Orzegowie (trwa wyłonienie wykonawcy), modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 42 w Kochłowicach (opracowano dokumentację), strefa sportu i rekreacji w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu (dokumentacja w opracowaniu), rozbudowa strefy aktywności przy  ul. Górnośląskiej w Bykowinie (opracowano dokumentację).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter