Header decorative image
Kir Żałobny

Nowe standardy w rudzkiej gospodarce mieszkaniowej

Nowe standardy w rudzkiej gospodarce mieszkaniowej

Sprawniejsze zarządzanie oraz jedno źródło finansowania remontów to główne zmiany sposobu zarządzania mieszkaniami komunalnymi w Rudzie Śląskiej. Władze miasta podpisały umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej w sprawie pełnego przejęcia przez spółkę zarządzania mieszkaniami komunalnymi.

Choć dla przeciętnego mieszkańca zmiana ta będzie praktycznie nieodczuwalna, to dla uporządkowania spraw związanych z gospodarką mieszkaniową miasta podpisanie umowy ma istotne znaczenie. Dotychczasowe nieodpłatne użytkowanie nieruchomości ustanowione na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej zostało zastąpione nową formułą – przekazaniem w zarządzanie spółce. - Zmiana w sposobie zarządzania to nic innego jak dalsza realizacja programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2012-2016. W uchwalonym przez radnych dokumencie znalazł się odpowiedni o tym przepis – podkreśla wiceprezydent Rudy Śląskiej, Michał Pierończyk.

Najistotniejsza zmiana w nowym sposobie zarządzania miejskimi nieruchomościami dotyczy planu remontów. Do tej pory plan remontów był realizowany częściowo przez miasto, częściowo przez MPGM. Teraz dzięki wprowadzonym zmianom realizacja remontów znajdzie się w rękach jednego podmiotu. - To z pewnością wpłynie na uporządkowanie i usprawnienie spraw związanych z planowaniem niezbędnych prac – uważa Anna Stemplewska, naczelnik wydziału spraw lokalowych.

Dzięki podpisaniu umowy Miasto przekaże MPGM w zarządzanie m.in. nieruchomości stanowiące własność miasta, będące w jego użytkowaniu wieczystym, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym będące w posiadaniu miasta, nieruchomości gruntowe miasta związane z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych, a także lokale będące własnością miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Na mocy umowy MPGM będzie uzyskiwał miesięczną zapłatę za czynności administracyjne, eksploatacyjne, administracyjno-konserwacyjne i finansowe według ustalonych stawek, natomiast za czynności technicznego utrzymania nieruchomości stałą kwartalną kwotę. Wszystkie czynsze i opłaty od najemców przekazywane będą do budżetu miasta. – Zmiana ta w żaden sposób nie spowoduje wzrostu opłat za czynsz dla naszych mieszkańców. Przypomnę, że zgodnie z marcową uchwałą rady miasta maksymalna stawka czynszu w mieszkaniach komunalnych nie będzie podwyższana do końca czerwca 2015 roku – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk. - Wszystkie wprowadzane przez nas zmiany mają jeden wspólny wyznacznik - uporządkowanie gospodarki miejskim zasobem mieszkaniowym. To z kolei przekłada się na usprawnienie zarządzania zasobem oraz efektywne wydatkowanie środków – dodaje wiceprezydent.

W zamian za przekazywaną zapłatę z budżetu miasta rudzki MPGM zobowiązany będzie do bieżącej konserwacji nieruchomości, czyli dokonywania wszelkich napraw i prac konserwacyjnych, a także odpowiadać będzie za techniczne ich utrzymanie. Kolejnym novum po wprowadzeniu nowych zasad zarządzania będzie zawieranie przez miasto umów na dostawę gazu, energii cieplnej oraz wody, a także odprowadzanie ścieków. Tym sposobem zwiększone zostaną wydatki budżetowe miasta, na które składać się będą środki na zawieranie umów z dostawcami mediów, zapłata dla zarządzającego miejskim zasobem mieszkaniowym oraz remonty mieszkań. Wzrosną też i dochody budżetowe, na które złożą się opłaty za czynsz i inne należności, które uiszczają najemcy bądź dzierżawcy.

Jedyną zmianą, którą mogą odczuć mieszkańcy, będzie wprowadzenie od 1 stycznia 2013 r. dodatkowej książeczki opłat. Jedna książeczka będzie dotyczyła zapłaty za czynsz, druga obejmować będzie opłatę za media. – Wprowadzenie dodatkowej książeczki spowodowane jest przejęciem przez miasto obowiązku zawierania umów z dostarczycielem mediów, stąd opłaty za czynsz i media musiały zostać rozdzielone. Co ważne, zmiana ta dotknie tylko pewną grupę mieszkańców, ponieważ część i tak już korzysta z 2 książeczek - tłumaczy Krzysztof Mikołajczak, rzecznik prasowy MPGM.

W marcu 2012 r. rudzcy radni uchwalili „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska w latach 2012 – 2016”. Dokument określa priorytety dla gospodarki mieszkaniowej Rudy Śląskiej w latach 2012 - 2016, którymi są poprawa stanu technicznego miejskich zasobów mieszkaniowych oraz wprowadzenie równoważącej się struktury dochodów i wydatków. Jednocześnie założeniem Programu jest utrzymanie czynszów za mieszkania komunalne na dotychczasowym poziomie przez najbliższe 3 lata. Miasto jest właścicielem 15 procent wszystkich mieszkań w Rudzie Śląskiej. 55 procent mieszkań znajduje się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, a kolejnych 25 procent – właścicieli prywatnych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter